پیرامون انتشار اسناد

فعالیتهای تروریستی و تسلیحاتی

 رژیم جمهوری اسلامی ایران

    دیر زمانی است که نیاز اقتصادی کشورهای اروپایی موجب چشم پوشی از عملیات تروریستی وارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی ایران گردیده است . در دهه ۱۹۸۰ هنگامیکه بمب گذاران  جمهوری اسلامی کشور فرانسه را آماج حملات خود قراردادند هیچگونه مقابله جدی با آدمکشان رژیم صورت نگرفت . برعکس اکثر تروریستهای اعزامی رژیم نظیر انیس نقاش ، وحید گرجی ، مشهدی ، وکیلی راد ، جعفر جلالی و ده ها تن دیگربه جای اعمال کیفر در فرانسه به ایران بازگردانده شدند.  در ادامه این سیاست ناهنجار، توافقهای زیادی بر سرجلوگیری فعالیتهای اپوزیسیون در ازاء انعقاد قراردادهای اقتصادی صورت گرفت. دامنه توافقات تا آن حد گسترش یافت که سرانجام فرانسه ازاوائل سال ۱۹۹۰ بعنوان پایگاه اصلی عملیات تروریستی، خرید تسلیحاتی و سایر اعمال خلاف رژیم تبدیل شد.

     طی سالهای گذشته سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به دفعات مکرر با انتشار اسناد و مدارک غیر قابل انکاری پرده ازاین سیاست کشورهای اروپایی بویژه دولت فرانسه بر داشته است. اخیرا دولت آمریکا اقدام به بلوکه کردن بانک سپه - شعبه آمریکا نموده و دارائیهای این بانک را ضبط نموده است . از آنجا که بستن مراکز جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی ایران تحت هر نام و عنوانی همواره بخشی از مبارزات دائمی سازمان ما برعلیه رژیم حاکم برایران بوده است ، لذا تصمیم گرفتیم اسنادی را که دال بر فعالیتهای خلاف بانک سپه در فرانسه است منتشر سازیم. اسناد  ثابت میکند که چگونه بانک سپه پاریس بعنوان شعبه حراست (اطلاعات رژیم ) عمل می کند و رژیم از طریق این بانک به سیاه و سفیدکردن پول ، خریدتسلیحات و مواد شیمیائی ، صدور گارانتی های بدون پشتوانه ، جاسوسی علیه ایرانیان ، حتی کارکنان رژیم درفرانسه و ده ها موارد خلاف دیگر مشغول است.بخشی ازاسناد یاد شده دراینترنت سازمان قرار گرفته و به تدریج تکمیل خواهدشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۵ بهمن ۱۳۸۵-۲۵ ژانویه ۲۰۰۷

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de