به دعوت فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ونکوور کانادا ، روز شنبه ۱۲ فوریه مراسم یادمان قهرمانان سیاهکل وتولد چهلمین سال سازمان برگزار شد. ابتدا سرود فدایی باصدای رفیق حمید اشرف و سپس سرود انترناسیونال خوانده شد. پس از آن شعر سیاهکل سروده رفیق بیژن جزنی قرائت گردید. بعد از شعر و سروده ها ، بیانیه سازمان به مناسبت سی ودومین سال قیام و چهلمین سال سیاهکل خوانده شد.

درادامه برنامه سه تن از رفقا و شرکت کنندگان در باره تأثیرمبارزات چریکهای فدایی خلق ایران بر جنبش انقلابی سخنرانی کردند. رفقای دیگری نیز در مورد سایر رفقای فدایی و یادمانده های آنان از جمله در باره رفیق مسعود رحتمی فرمانده نظامی و علی چراغی که زیر شکنجه جان باخت به سخنرانی پرداختند.

. در آخرین قسمت برنامه یکی از شرکت کنندگان در مراسم که درخط جنبش فدایی نبود، دلایل احترام خود را نسبت به قهرمانان فدایی بیان نمود

در آخر برنامه به یاد تمامی انقلابیون راه آزادی وسوسیالیسم یک دقیقه کف زده شد. پس از آن ضمن پذیرایی ، مراسم با رقص های آذربایجانی وکردی ودیگر رقصهای محلی پایان یافتA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de