درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینیبر طبق اخبار منتشرشده ، شامگاه پنجشنبه ۱۰ فوریه ماموستا شیخ عزالدین حسینی در شهر اوپسالای سوئد وفات یافته است. شیخ عزالدین حسینی اکثر عمر خودرا در راه مبارزه بر علیه دیکتاتوری و بخاطر آزادی و دمکراسی سپری کرد. وی از محبوبیت خاصی در میان مردم کردستان برخوردار بود و مورد احترام گروههای سیاسی و فعال ایران قرار داشت.

بعد از قیام ۱۳۵۷ و روی کار آمدن رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران ، شیخ عزالدین پا بپای انقلابیون کرد زندگی در کوه و ستیز برعلیه رژیم اسلامی را برگزید. همزمان با عقب نشینی نیروهای انقلابی از منطقه کردستان ، شیخ عزالدین نیز به خارج از کشور مهاجرت کرد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درگذشت این یار وفادار انقلاب ایران را به عموم انقلابیون و مبارزین ، خانواده شیخ عزالدین حسینی ، بویژه مردم کردستان تسلیت می گوید. یادش گرامی باد.سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۲ بهمن ۱۳۸۹-۱۱ فوریه ۲۰۱۱


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de