دولتهای غربی بخاطر امضاء دوباره برجام از محکوم کردن آمران حمله وحشیانه به سلمان رشدی خودداری می کنند

اقدام جنایتکارانه تروریست لبنانی - آمریکایی بنام هادی مطر با هدف کشتن سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی موجی از اعتراضات گسترده علیه این جنایت را برانگیخته است.
همگان آگاهند انگیزه قاتل پیروی از فتوای روح الله خمینی است که در سال ۱۳۶۷سلمان رشدی را«مهدورالدم» اعلام کرد و قتل وی را بر مسلمانان واجب دانست. از آن پس همواره این فتوا توسط رهبران جمهوری اسلامی ایران پی گیری شده و مبلغ جایزه را درسال ۱۳۹۱به سه میلیون و ششصدهزار دلار افزایش دادند.

جای تردیدی وجود ندارد دستور کشتن سلمان رشدی ریشه در افکار وخرافات عهد جاهلیت دارد، در غیر اینصورت اگر سردمداران رژیم بهره ای از معرفت و فرهنگ برده بودند، گذشت ۳۴ سال از فتوای خمینی کافی بود تا بتوانند بجای استفاده از چاقو پاسخ منطقی و مدون خودرا در رد کتاب آیات شیطانی منتشر کنند.

حمله وحشیانه به سلمان رشدی ثابت کرد اسلام گرایان هیچ منطقی به جز کشتارو بربریت در سر ندارند، همانطور که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران تاکنون شعار آنها «خون بر شمشیر پیروزاست» را سر داده اند.

حمله تروریستی به سلمان رشدی درشرایطی صورت گرفته است که کشورهای امپریالیستی بخاطر حفظ بازار پرسود ایران و امضاء دوباره برجام سیاست مماشات طلبانه ای با رژیم حاکم برایران را پیش گرفته اند. درحالیکه سران رژیم و بلندگوهای تبلیغاتی آنها آشکارا از حمله وحشیانه به نویسنده آیات شیطانی استقبال کرده اند و هادی مطر را «قهرمان و دلاور» معرفی می کنند، سران کشورهای غرب از محکوم کردن آمران این جنایت یعنی رهبران جمهوری اسلامی ایران خودداری می کنند.

دول غرب برای نرنجاندن سران رژیم، قاتل سلمان رشدی را سزاوار اشد مجازات دانسته و این تعرض را «حمله به آزادی بیان» تلقی می کنند. درحالیکه کیست که نداند این عمل جنایتکارانه به دستور رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سالیان متمادی است سیاست سازشکارانه کشورهای امپریالیستی با رژیم ایران بصورت پنهان و آشکار جریان دارد. در دهه های گذشته بارها رهبران اپوزیسیون ایران در کشورهای غربی ترور شده و قاتلین آنها در ازای قراردادهای اقتصادی به رژیم ایران بازگردانده شده اند.

جا دارد نیروهای انقلابی و مبارز در کنارمحکومیت حمله تروریستی به سلمان رشدی سیاست سازشکارانه دول غرب با رژیم جمهوری اسلامی ایران را نیز محکوم نمایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰ اگوست ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری