گرامی باد
چهل و سومین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷ و
 پنجاه ویکمین سالگرد حماسه سیاهکل

پنجاه و یکسال پیش هنگامیکه محمدرضا شاه با تکیه برنهادهای سیستم سرکوبگرخویش نظیر: ساواک ، شهربانی ارتش، ژاندارمری وسایر دستگاههای بوروکراتیک حکومت خود راجاودانه می پنداشت، چریکهای فدایی خلق ایران با حمله دلاورانه به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل افسانه شکست ناپذیری آن نظام دیکتاتوری را در هم شکستند.
عزم انقلابی فدائیان خلق در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ در حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل ، نقطه پایانی شد به رکود چندین ساله ایکه در اثرخیانتهای حزب توده بعد از ۲۸ مرداد۱۳۳۲ به سکوت منفعلانه ای در جامعه انجامیده بود. بدون مبالغه رستاخیز سیاهکل به رویش جنبش نوین انقلابی ایران رمقی تازه بخشید و نقطه پایانی بر رخوت و بی عملی آن هنگامه تاریخی نهاد.

از آن پس اقشار مختلف اجتماعی با آهنگی جدید دست به اعتراض زدند و برای تحقق مطالبات صنفی - سیاسی و اقتصادی خود بپا خاستند. تظاهرات باشکوه سراسری و بیاد ماندنی توده مردم درجریان قیام بهمن ماه ۱۳۵۷آزمون جدیدی بود برای استقرار نظام دمکراتیک بر ویرانه های نظام سلطنتی. اگر چه در توافق پنهانی بین ارتجاع و امپریالیسم به شکست انجامید.
بربستر چنین شرایطی بود که رفته رفته توده های تحت ستم به اعتراض و تظاهرات خیابانی روی آوردند وگروههای مختلف اجتماعی به مبارزه علیه رژیم شاه برخاستند. درحالیکه روز بروز بر تعداد کارگران و سایر اقشار کم درآمدجامعه برعلیه رژیم شاه افزوده می شد، ناگهان گروههای طرفدار آمریکا نظیر نهضت آزادی و امثالهم به صحنه تظاهرات و پیشاپیش مردم سوق داده شدند. روزهای قیام ۱۳۵۷ در شرایطی رقم خورد که رهبری تظاهرات از دست نیروهای انقلابی ومبارز خارج شده بود.

درشرایطی که توده های میلیونی هنوز در خیابانها برای در هم شکستن ماشین دولتی و رسیدن به آزادی پیکار می کردند، دولتهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا درجزیره گوادلوپ گردهم آمدند تا برای حفظ بازار پرسود خود و سیستم سرمایه داری ایران چاره اندیشی کنند. تصمیم آنها برپایه دو عامل اصلی: نا آگاهی توده مردم و بی تجربگی اپوزیسیون ایران استوار گشت. دیری نپائید شاه را از ایران خارج کردند و درچارچوب تقویت سیاست پان اسلامیسم در منطقه، زمینه یک رژیم دیکتاتوری - مذهبی را بجای حکومت سلطنتی در ایران هموار ساختند. منادیان «آزادی» و «پرچمداران حقوق بشر» تبلیغات و قدرت رسانه های گروهی خودرا بخدمت گرفتند تا روح الله خمینی را بعنوان رهبرجدید به مردم ایران تحمیل کنند ، افراد ناآگاه را پشت بامها بکشانند وبا استفاده از ماهواره ثابت کنند عکس خمینی در کره ماه دیده می شود.تبلیغات دول غربی به نفع دینداری خمینی ، بویژه توسط خبرگزاری بدنام بی بی سی هرگز از یاد مردم ایران نخواهد رفت. در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در اثر قیام مردم سقوط کرد ولی درمقطع فروپاشی رهبری جنبش بطور کامل در اختیار آمریکا و ایادی داخلی اش نظیر خمینی، بازرگان و امثالهم قرارگرفته بود.

طی چهل و سه سال گذشته خلقهای تحت ستم ایران، از کارگران تا کشاورزان، از معلمین تا دانشگاهیان ، کسبه و دریک کلام تمام اقشار اجتماعی هرگز از مبارزه و استقامت علیه رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران دست نکشیدند. طی این مدت طولانی دول غرب بخاطر از دست ندادن منافع اقتصادی اشان همواره رژیم ایران را مورد حمایت و پشیبانی قرار داده اند. دولتهای غربی بهانه این مشارکت در سرکوب مردم ایران را حفظ بازار اقتصادی در مقابل چین و روسیه ذکر می کنند. غافل از اینکه هم اکنون بخش بزرگی از بازار اقتصادی ایران در اختیار روسیه وچین قرار گرفته است.
طی سالهای گذشته دولتهای چین و روسیه با سوء استفاده از ضعف سیستم حکومتی در ایران، سیاست غارت وچپاول منابع طبیعی ایران را در پیش گرفته اند. رژیم تبهکار حاکم برای حفظ قدرت و ادامه جاه طلبی هایش به قدرتهای چین و روسیه تکیه کرده است. ازاینرو طی چند سال گذشته بصورت آشکار کشور را در معرض حراج قرارداده اند. از ناحیه شمال، روسیه به دریای خزر چنگ انداخته و امتیاز عبورکامیونهای روسی از شمال تا جنوب ایران را کسب کرده است.
از ناحیه جنوب جزیره کیش و بندرجاسک به چین واگذار شده، درقرارداد ۲۵ ساله به نظامیان چینی اجازه داده شده تا فرودگاههای این مناطق را کنترل کنند. چین هم اکنون با هماهنگی دیکتاتور حاکم برایران وارد بازار مسکن ایران شده است. طرف قرارداد چینی ها سه شرکت بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام - بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران است که هر سه زیر نظرعلی خامنه ای وسپاه پاسداران است.

نیروی دریایی ایران در یک رابطه تنگاتنگ با چینی ها در جنوب ایران همکاری می کند. چین درنظر دارد از اینطریق رد پای خودرا در خلیج فارس محکم کند. چین تلاش می کند از هرلحاظ ایران را بخود وابسته و بدهکار کند. دست آخر همان بلایی را به سر ایران خواهد آورد که دربعضی کشورهای آفریقایی و سریلانکا اتفاق افتاد، با بدهکار کردن این کشورها آنها مجبور به دنباله روی از چین گردیده اند. هم اکنون ۸۰ درصد از داروهای ایران ساخت چین است. ایران برای تولید دارو فاقد مواد اولیه است ، چرا که تحت تحریم است. این سیاست تازگی ندارد و سالیان متمادی در بخش تولید پوشاک ظاهرا ایران از ترکیه پوشاک وارد می کرد ولی در عمل تولید چین بود. بازرگانان ترک که توانسته بودند بازار پوشاک ایران را تسخیر کنند ، لباسهای مورد احتیاج ایران را به چین سفارش می دادند و فقط به لباسها اتیکت ساخت ترکیه ( Made in Turkey ) آویزان میکردند، سپس مستقیم از چین به گمرک ایران تحویل داده می شد.

هم اکنون رژیم ایران بر لبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی ایستاده است. اعتصابات کارگری ادامه دارد و کلیه اقشار اجتماعی بر علیه نظم موجود بحرکت درآمده اند. بزرگترین اجتماع معلمین کشوربا شعار آزادی و احقاق حقوق درسراسر کشوربرپا شده است. در چنین شرایطی بازهم کشورهای امپریالیستی بدنبال توافق با رژیم ایران هستند تا بتوانند به اهداف اقتصادی و سیاسی خود در ایران دست یابند.

دولتهای امپریالیستی غرب با اطمینان از بی ثباتی رژیم حاکم ، سالهاست عناصری را بنام اپوزیسیون در اروپا و آمریکا بخدمت گرفته اند تا در آینده آنها را بعنوان بدیل حاکمیت به مردم ایران تحمیل کنند. این افراد که عموما از طریق بلندگوهای غرب مطرح میشوند، نه در گذشته نقشی در مبارزات مردم ایران داشته و نه اکنون نقش جدی دارند. مردم ایران خاطره تحمیل افراد بی هویتی نظیر: ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده ، بنی صدر وصدهاعناصر دست پرورده غرب به جنبش انقلابی را فراموش نکرده اند.

هم اکنون اختلاف و چنددستگی درون رژیم رو به افزایش است. درگیری وکشمکش بین سپاه پاسداران و بسیج ، بین نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه رو به فزونی است. هم اکنون کلیه نهادهای امنیتی توسط سازمان اطلاعات سپاه قبضه شده و تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات بخاطر تمایل به غرب و مظنون به همکاری با کشورهای غربی کنار زده شده اند.
دخالتهای آشکار سران رژیم در امور کشورهایی نظیر عراق ، لبنان ، سوریه ، یمن، افغانستان و حتی بعضی کشورهای آفریقایی فقط به قصد جاه طلبی و حفظ هژمونی در منطقه صورت می گیرد. اینگونه نابخردیها تاکنون به بهای سنگین تلفات جانی ومالی برای مردم ایران تمام شده است.
تنفر مردم از حاکمیت به حدی زیاد است که حتی اگر کشمکشهای دائمی رژیم با دول غرب بر سر برجام به توافق جدیدی منجر شود، نمی تواند رژیم را از سقوط حتمی نجات دهد. رژیم ایران چه در مقابل غرب کوتاه بیاید و جام زهر دیگری بنوشد و چه کوتاه نیاید و یک بمب اتم در اختیار داشته باشد، ضدیت مردم با این رژیم بحدی زیاد است که هرگز تحمل ادامه چنین رژیمی را نخواهند داشت.

سردمداران حکومت ایران تصور می کنند اگر یک بمب اتم دراختیار داشته باشند می توانند رژیم اسرائیل رابترسانند؟ این یک خیال باطل است.از یک ایران اتمی در مقابل پاکستان اتمی ، هند اتمی ، روسیه اتمی، اسرائیل اتمی و از همه مهمتر در مقابل آمریکای اتمی چه کاری ساخته است؟ آیا براستی اگر روزی آمریکا و اسرائیل مجبور شوند در برابر رژیم ایران از بمب اتم استفاده کنند؛ تکنیک ، سرعت استفاده، قاطعیت، قساوت و بیرحمی اشان از آخوندهای ما کمتر است؟ آیا میتوان نیروی هوایی ایران را با اسرائیل و آمریکا مقایسه کرد؟ از اینرو پریشان فکری سردمداران رژیم و بازی با بمب اتم تنها می تواند به راهی خلاف سعادت مردم و نسل آینده بیانجامد. این بدکرداریها فقط به قیمت جان میلیونها انسان می انجامد وایران را اگر نگوئیم صد سال ، ده ها سال به عقب بر می گرداند.

تنها برگ برنده رژیم ایجاد اختلاف و شکاف در میان نیروهای اپوزیسیون می باشد. این وضعیت باعث شده مردم پیشاپیش نیروهای مبارز و انقلابی درصحنه مبارزه حضوریابند. متأسفانه بخاطر عدم هماهنگی بین خیزشهای گسترده مردمی هراز چندی مبارزات آنها سرکوب می شود. در این بازی خونین بازهم دست دول غربی در کار است. آنها هستند که اجازه می دهند تروریستهای رژیم در کشورهایشان جولان بدهند. نیروهای اپوزیسیون را تحت تعقیب و مراقبت قرار دهند. گاها برای مصرف داخلی بعضی از آنهارا در کشورهای اروپایی بربایند و یا ترور کنند. حتی در مواردی به شکایات مأمورین رژیم علیه نیروهای اپوزیسیون ترتیب اثرمیدهند واموال مخالفین رژیم را بعنوان حسن نیت بخاطر تجدید قراردادهای اقتصادی مصادره می کنند. این قبیل ترفندها باعث می شود مبارزین حقیقی همیشه در تنگنا قرار گیرند ورژیم حاکم با خیال آسوده تر به سرکوب مردم ادامه دهد.
در چنین وضعیتی یگانه راه رسیدن به آزادی و سرنگونی رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم همبستگی نیروهای انقلابی، مبارز و مترقی است. باید یکی شویم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ بهمن ۱۴۰۰- ۷ فوریه ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری