خیزش سراسری مردم برعلیه استبداد، گرانی و نابسامانیهای اجتماعی ارکان رژیم را به لرزه در آورده است

پس از تظاهرات باشکوه مردم اهواز ، اندیمشک، دزفول، اصفهان ، شیراز ، کردستان، آذربایجان، تهران و سایرشهرهای بزرگ ایران ، اکنون دامنه تظاهرات به اکثر شهرهای ایران کشیده شده است. مطالبات امروز مردم دیگر محدود به رفع سرعت اینترنت ، افزایش حقوق یا مسئله حجاب نمی باشد. اکثریت قریب به اتفاق مردم خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و فروپاشی بساط کهنه دیکتاتوری حاکم می باشند.

در تمام شهرها اکنون توده های مردم فریاد بر آورده اند : مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران، مرگ بر رئیسی ، توپ، تانک،فشفشه دیگر اثر ندارد. جنبش کارگری و معلمین بیش از هروقت دیگری درمسیر اتحاد و همبستگی گام برمیدارد. در بعضی شهرها مراکز سرکوب رژیم مورد تعرض مردم قرار گرفته است.

با تمام توان باید سایر اقشار اجتماعی را به پیوستن تظاهرات و تداوم این خیزش باشکوه دعوت نمائیم. رژیم جمهوری اسلامی ایران در شرایط زوال و فروپاشی قرار دارد. باید از تمام امکانات موجود برای ساقط کردن این رژیم تبهکار و برپایی نظامی دمکراتیک بهره گیریم.

پیروز باد مقاومت سراسری مردم بر علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران
مرگ بر سرکوبگران و مزدوران
زنده باد آزادی

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری