کردستان سنگر مقاومت تمام آزادیخواهان ایران

بدنبال خیزش سراسری وگسترش مبارزات با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، سردمداران رژیم اکنون به تکاپو افتاده اند تا مبارزات راستین مردم را به انحراف بکشانند.
طی چند دهه گذشته هر بار رژیم مستبد حاکم در تنگنا قرار گرفته «دشمن خارجی» را بهانه سرکوب قرار داده ویا برای توجیه لشکرکشی خود به مناطق کردستان وبلوچستان اتهام «تجزیه طلب» به آنها داده است.

اکنون که خشم و نفرت توده های مردم بپاخاسته ارکان رژیم را بلرزه درآورده، می رود تا حکومت سراپا جهل آنها را ساقط و به نسیان سپارد، باردیگر با حمله وحشیانه به کردستان وبلوچستان تلاش بیهوده ای را با هدف ادامه بقاء رژیم جستجو می کنند.

هم اکنون شهرهای مهاباد ، سنندج، جوانرود، پیرانشهر، بوکان ، دهگلان و سایر شهرهای کردستان زیر آتش سنگین سپاه پاسداران قرار گرفته اند.
در خارج از مناطق کردستان مردم در اکثر شهرها با رشادت و دلاوری در دفاع از کردستان به تظاهرات پرداخته ، هر روز در خیابانها شعار مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران سر می دهند. همبستگی بی نظیر مردم در سراسر ایران چنان خوفی در دل سردمداران رژیم برانگیخته است که یاری مقابله با آنهارا ندارند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
پیروز باد مقاومت خلقهای تحت ستم
زنده باد همبستگی مردم ایران
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۵ آذر۱۴۰۱ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری