تحرکات نظامی جدید رژیم و گسترده تر شدن خیزش مردم در سراسر کشور

خبرهای رسیده حاکی از آن است طی چند روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران بطور دائم نیروهای نظامی خودرا در مناطق کردستان، آذربایجان و اطراف تهران - کرج تقویت کرده است. درشرایط کنونی اینگونه تحرکات نظامی به قصد حمله به نیروهای اپوزیسیون خواهد بود، چراکه هیچگونه انگیزه دیگری برای چنین جابجایی ها وجود ندارد.

به نظر می رسد سردمداران رژیم اکنون درمانده تراز گذشته تنها راه نجات خود وبقاء رژیم را در تداوم سرکوب وکشتار بیشتر مردم باز یافته اند. گویا سران رژیم قصد ندارند از گسترده تر شدن خیزش عمومی، پیوستن معلمین، دانش آموزان ، کارگران و کسبه به جنبش انقلابی درس گرفته از اعمال خشونت بیشتر دست بردارند.

با گذشت سه ماه از شورش سراسری و بخاک افتادن صدها مبارز از اقشار مختلف اجتماعی، اکنون توده مردم به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رضایت نمی دهند. مردم هرگونه مصالحه ای را رجعت به گذشته وتداوم یک حکومت سرکوبگر ارزیابی می کنند، بهمین خاطر از کردستان تا بلوچستان و از ترکمن صحرا تا خوزستان و در یک کلام تمام مردم ایران خواهان سرنگونی رژیم مذهبی حاکم می باشند.

روز گذشته مبارزات مردم در اکثرشهرها از جمله : آذربایجان جنوبی(شهر ملک کندی)، تبریز، تهران، مهاباد، پیرانشهر، خوی ، بوکان، اشنویه و تکاب در آذربایجان غربی ، همچنین در ایلام ، کرمانشاه، گلپایگان ، بلوچستان، اصفهان ، اهواز، شیراز، سمنان ، خراسان رضوی ، گیلان ، مازنداران و سیستان و بلوچستان با شوروهیجانی بمراتب بیشتر از روزهای قبل تداوم داشت.

تظاهرکنندگان در همه شهرها فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر جمهوری اسلامی ، مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر سر می دهند و در بیشتر موارد با استفاده از سنگ ، چوب و دست خالی نیروهای سرکوبگر را عقب می رانند.

اتحاد و همبستگی مردم ثابت می کند آنجا که اراده مشترک برای هدف معین در پیش است ، هیچ نیرویی توان مقابله با آنها را نخواهد بود.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد اتحاد و همبستگی اقشار مختلف
پیروز باد مبارزات سراسری مردم
زنده باد انقلاب

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری