گرامی باد روز جهانی زنان

از هنگام برپایی اولین جنبش اجتماعی زنان براساس اهداف سیاسی - اقتصادی و انساندوستانه بیش از ۱۱۳ سال گذشته است. طی این مدت قدرتهای حاکم برجهان تلاش کردند عظمت و شکوه این روز تاریخی را تا حد یک رویداد ساده و درحد عشق مردان به زنان خلاصه کنند. با این وجود بخاطر آگاهی طبقاتی زنان و مبارزات مستمر آنان این جنبش با صلابت در مسیر اهداف اولیه خود گام برمی دارد.
در ایران طی ۴۴ سال حکومت دیکتاتوری - مذهبی، زنان ایران در تمام عرصه های اجتماعی همپای مردان به نبرد با استبداد حاکم ادامه می دهند. طی شش ماه گذشته زنان و دختران ایران چنان رشادت و حماسه هایی از خود نشان دادند که دنیا را به تحسین واداشته اند.
هم اکنون رژیم تبهکار حاکم بر ایران بخاطر نقش دانش آموزان و دانشجویان دختر در اعتراضات سراسری ، مدارس دخترانه را باگاز شیمیایی مورد حمله قرار می دهد. روزی نیست که هزاران دانش آموز و دانشجوی دختر بخاطر افکار و خرافات عصر جاهلیت رژیم به گاز سمی آلوده نشوند.
باوجودیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران بر لبه پرتگاه قرار گرفته است همچنان حکم شرع صادر می کند و هیچ شرمی ندارد که با استناد به قوانین صدر اسلام حقوق زنان را پایمال کند.

این روز باشکوه را به تمام زنان مبارز و آزادیخواه جهان تبریک می گوئیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۸ مارس ۲۰۲۳

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری