مسعود پزشکیان با شعار «ذوب در رهبری» بعنوان رئیس جمهور جانشین ابراهیم رئیسی گمارده شد

از هنگامیکه به دستور علی خامنه ای صلاحیت مسعود پزشکیان در شورای نگهبان تأیید شد روند خیمه شب بازی انتخابات حکایت از جایگزینی پزشکیان بجای ابراهیم رئیسی داشت.
از آنجا که در عرصه داخلی نارضایتی و تنفر مردم از حاکمیت قابل مهار نیست، و در عرصه خارجی نگران روی کار آمدن دولت ترامپ می باشند، لذا بیت رهبری و سپاه پاسداران باردیگر اصلاح طلبان را بعنوان سوپاپ اطمینان برای «تعامل» آینده با غرب به صحنه آورده است.

مسعود پزشکیان و شرکای اصلاح طلب اش بحد کافی برای دستگاه امنیتی و بیت رهبری شناخته شده و قابل اطمینان می باشند. جناح اصلاح طلب از بدو روی کار آمدن رژیم بویژه در دهه ۶۰ مسئول تمام کشتارها، زندانها و شکنجه ها بوده و درسالهای گذشته در سرکوب مردم مشارکت فعال داشته اند. از سوی دیگر فریاد پرخروش مردم در خیزشهای دوسال گذشته مبنی بر «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» لرزه براندام جناح اصلاح طلب و هم پیمانان آنها انداخته است.

بیهوده نیست که جریانهای متحد و ستون پنجم رژیم در خارج ازکشور نظیر سازمان اکثریت و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بطور علنی برای دفاع از «منویات رهبر» با پخش شایعه و پست ترین دروغپراکنی ها از زبان اکثریت مردمی که در دور اول انتخابات دست رد به سینه رژیم زده بودند به یاری رژیم شتافته اند. این فرومایگان خوب میدانند در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگوی اعمال ننگین خود باشند، لذا برای بقاء خود راه ستیز با مردم را انتخاب کرده اند.

با وجود تمام کارشکنی ها، دروغپردازیها و جانبداریهای خبرگزاریهای امپریالیستی نظیر خبرگزاری بدنام بی بی سی به نفع پزشکیان، اما تحریم انتخابات توسط مردم چنان فراگیر بود که از رهبر تا سران هر دو جناح مجبور شدند اعتراف کنند مشارکت مردم زیر ۴۰ درصد بوده است. هرچند این رقم نیز ساختگی بود. بعد از انتخابات دور اول ، باردیگر خامنه ای به صحنه آمد تا زمینه تقلب در دور دوم انتخابات رابیشتر فراهم سازد. وی با پیش بینی و اظهارات خوش بینانه به دست اندرکاران رژیم رهنمود داد تا با تقلب آمار دور دوم را مطلوب رهبری نشان دهند و آمار همانطور اعلام شد که «سرفرازی» رهبر را فراهم سازد.

تو گویی در یک هفته بین انتخابات اول و دوم تحولی در مملکت رخ داده بود که مردم به ستوه آمده رأی خودرا تغییر دهند؟ اکثریت عظیم مردم با عدم مشاکت در انتخابات ثابت کردند خواهان براندازی رژیم می باشند. آینده گواه صادقی خواهد بود که نه تمهید مافیای دوجناح اصلاح طلب و اصولگرای در قدرت ، نه عشوه گریهای عناصر خودفروخته نظیر سازمان اکثریت و نه چپاولگران همدست خارجی رژیم نمی توانند مانع اراده مردم شوند و سرانجام این حکومت دیکتاتوری - مذهبی به دست توانای مبارزین جان برکف ایران ساقط خواهد شد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۶ تیر ۱۴۰۳ - ۶ جولای ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری