آزادی حمید نوری درچارچوب توافق گسترده
رژیم جمهوری اسلامی ایران با امپریالیسم آمریکا

بدون شک هنوز ابعاد زدوبندهای پنهان و آشکار سران رژیم جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان آمریکا در عمان بطور کامل برملا نشده است. تمام شواهد و اخبار درز شده حکایت از آن دارد که در پس آزادی حمیدنوری بعنوان یک جنایتکار محکوم به حبس ابد درسوئد، نیمه افراشته شدن پرچم سازمان ملل برای مرگ رئیسی بعنوان قاضی مرگ و مراسم سواگواری برای وی ، دسیسه است که به روال گذشته از سوی امپریالیسم آمریکا، بویژه جناح حزب دمکرات به رهبری بایدن چیده شده است.

مبادله حمید نوری با دو زندانی سوئدی برای چندمین بار ثابت کرد آنجا که منافع دولتهای اروپایی و آمریکا در میان باشد ، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و استقلال قضایی سکه بی ارزشی بیش نمی باشد.

از بدو روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران تاکنون صدها نفر از رهبران اپوزیسیون و مخالفین رژیم توسط آدمکشان جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا ترور شده اند. درتمام موارد دولتهای اروپایی قاتلان را در ازای کسب امتیازات اقتصادی به ایران پس داده اند و به بقای جمهوری اسلامی ایران کمک کرده اند.

در این میان عده ای از افراد به ظاهر «اپوزیسیون» بخاطر حفظ موقعیت خود در کشورهای اروپا وآمریکا اعمال ننگین این دولتها، نظیر کشور سوئد را به نفع آنها تفسیر میکنند. این جماعت ادعا دارند «قوه قضایی» در اروپا مستقل است ولی دولتها نمی گذارند کارشان را درست انجام دهند.
عجبا، اگر این ادعا درست است در همه کشورهای دیکتاتوری بویژه در جمهوری اسلامی ایران نیز چنین استدلال می شود که دستگاه « قضایی مستقل » است و دولت دخالت ندارد. درنهایت هنگام سازش بین ارتجاع و امپریالیسم ، درست سر بزنگاه در هر دو طرف ایران و دول غرب، دستگاههای قضایی دو طرف خودرا فاقد اراده نشان می دهند و تقصیر را به گردن دولتها می اندازند؟ آیا واقعا اگر در دستگاههای قضایی جانب شرافت رعایت می شد حداقل کاری که این حاکمان شرع و این «دادرسان عدالت گستر» می توانند انجام دهند این واکنش ساده نبود که آنها از پست خود استعفا دهند و دراین قبیل جنایتها شریک نشوند؟

درحالیکه حقیقت چیز دیگری است، دستگاههای قضایی در تمام کشورها تابع هیئت حاکمه می باشند. فرمانروایان و قضات اصلی همان کسانی هستند که تمام اقتصاد، صنعت و دریک کلام هستی اجتماعی مردم را درحیطه نفوذ خود قرار داده اند. همانها هستند که دولت تعیین میکنند، بوسیله دستگاههای تبلیغاتی پر قدرت خود توده ها را اغوا می کنند و اگر نتوانستند، سرکوب مردم را رهبری میکنند. آیا تاکنون دیده شده است در کشوری هنگام اعمال ستم ، سرکوب و تجاوز به حقوق مردم، قوه قضایی آن کشور حساب خودرا از پرچمداران «حقوق بشر» جدا کند؟

استرداد حمید نوری بعنوان یک جنایتکار شناخته شده نه اولین و نه آخرین توافق بین آمریکا ، اروپا و رژیم مخوف جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مردم ایران فقط با تکیه بر قدرت مبارزاتی و اراده شکست ناپذیر خود می توانند سلطه ارتجاع و امپریالیسم را درهم بشکنند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری