گرامی باد یاد و خاطره رفیق سعید سلطانپور
رفیق سعید شاعر پرخروش خلق وخشم تجسم یافته کارگران و توده های انقلابی ایران بود. وی در شامگاه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ توسط دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی ایران تیرباران شد.
سعید عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ، عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان و از چهره های شناخته شده هنر و ادبیات ایران بود.
رفیق سعید در سال ۱۳۳۷ با اتمام دوره دبیرستان آموزگار شد. با تدریس در محله های فقیرنشین تهران تولد دیگری یافت و آتش خشم خفته دراو شعله ورترشد. در اعتصاب یازده روزه معلمان که به شهادت زنده یاد ابوالحسن خانعلی انجامید، به خوبی درخشید و از مدرسه ای به مدرسه دیگر رفت تا چهره رژیم کودتایی شاه را افشاء کند. با فعالیت و مبارزات خستگی ناپذیر بخش وسیعی از آموزگاران را به جمع اعتصابیون فراخواند و آنان را به میدان مبارزه کشاند.
در زمان دیکتاتوری رژیم شاه بارها به زندان افتاد و شکنجه شد. در دوره دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران سعید نیز مانند سایر رفقای سازمان تحت تعقیب رژیم قرار داشت. سرانجام ۲۷ فروردین ۱۳۶۰ هنگام برگزاری جشن ازدواجش توسط پاسداران سرمایه دستگیر و در۳۱ خرداد همان سال تیرباران شد. بدین ترتیب مرگ شقایق گونه سعید، اختر فروزان دیگری بود که بر پرچم خونین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اضافه شد.
در لینک زیر کتاب مجموعه آثار و یادمانده های رفیق سعید سلطانپور به علاقمندان تقدیم می شود.
http://www.iranian-fedaii.de/RFS.pdf
بهمین مناسبت لینک هفتمین بخش از خاطرات رفیق بهرام - حسین زهری را که مربوط به دستگیری رفیق سعید است برای علاقمندان درج می کنیم.
http://www.iranian-fedaii.de/2023/June/Saeid.html


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری