سقوط هلی کوپتر ابراهیم رئیسی و شادی سراسری مردم ایران
بعد از ظهر دیروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ هنگامیکه خبر سقوط هلی کوپتر رئیسی و ۸ تن همراهان وی پخش شد موجی از شادی سراسر ایران را فرا گرفت. هرچند سردمداران رژیم برای ´حفظ آرامشª بجای اعلام سقوط از ´فرودسختª استفاده کردند ولی مردم سالهاست با اینگونه ترفندها آشنایی دارند.

اگر چه هربار مرگ رهبران و آمران آدمکش رژیم موجب رقص و پایکوبی مردم گردیده است، اما لحظه شماری خبر مرگ رئیسی بعنوان یکی از اعضای هیئت مرگ و جلاد زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ از تمایز خاصی برخورداربود.
بیزاری عموم از حاکمیت جمهوری اسلامی با هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در جامعه بحدی فزونی یافته است که مردم از هر فرصتی استفاده می کنند تا نفرت خودرا آشکارا بیان دارند.

بدون شک با مرگ به ظاهر اتفاقی ؟ ابراهیم رئیسی و همراهان کارنامه سراسر قتل و کشتار جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی از کشمکش بین سران رژیم خواهد شد.اگرچه نباید دخالت عوامل خارجی در این سانحه را از نظر دور داشت ولی مدتهاست اختلاف برسر جایگزینی علی خامنه ای به معضلی برای سران رژیم در آمده است.

هم اکنون بین شورای نگهبان ، بیت رهبری و اطلاعات سپاه پاسداران اختلاف شدیدی برسر جایگزینی مجتبی خامنه ای بعنوان رهبر آینده وجود دارد. از اینرو بعید نیست نیروهای خودی« بخاطر نقش رئیسی در جناح بندی بین ´اصولگرایان» در سقوط هلی کوپتر وی و هیئت همراهش نقش داشته باشند.

صرف نظر از عواملی که در سقوط عمدی یا اتفاقی هلی کوپتر نقش داشته اند، وضعیت درونی رژیم بحدی رو به وخامت است که آنها در آینده برای حفظ قدرت دولتی مجبور خواهند شد بیش از گذشته به صف آرایی خصمانه علیه یکدیگر روی آورند. از اینرو نیروهای انقلابی و مبارز از هم اکنون باید برای دوره ایکه جناحهای رژیم ناگزیر جهت حذف یکدیگر به زد و خورد می پردازند، باهدف رزم و پیکار نهایی خودرا برای ساقط کردن قهرآمیز رژیم مهیا سازند.

مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ایران
زنده باد مقاومت سراسری نیروهای انقلابی و مبارز
زنده باد آزادی

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۲۰ مه ۲۰۲۴

۲ ۳ ۴ ۵ ۶
:آرشیو اخبار ومقالات اخیر

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

بخشی از اخبار و مقالات قدیمی


حسین زهری
۱
حسین زهری