تنبیه یازده ساعته کارکنان پرواز تهران - پکن بخاطر کمبود بنزین

به دنبال جیره بندی شدن بنزین نه فقط بخش خصوصی بلکه اکثر کارکنان دولتی نیز در تنگنای سوخت قرار گرفته اند. بطور نمونه دوهفته پیش هنگام پرواز هواپیمای ایران ایر به پکن پس از آنکه اعلام شد هواپیما دچار نقص فنی است و حد اقل باید ۱۱ ساعت در فرودگاه بماند ، مهماندارها تقاضا کردند بهتر است طی این مدت به خانه های خود برگردند و پس از ۱۱ ساعت مجددا مراجعه کنند.

برطبق گزارشات واصله اداره حراست فرودگاه ، با این درخواست موافقت نمی کند ودلیل آن کمبود بنزین و صرفه جویی در سوخت اعلام می گردد. پس از یک مشاجره لفظی بین کارکنان پرواز و مأمورین حراست ، به نادری سر مهماندار هواپیما اختیار می دهند تا تصمیم لازم را اتخاذ کند-جهت اطلاع نادری خود از مأمورین حراست ودر عین حال از افرادبانفوذ رژیم است . دایی وی »وزیر شعار است « چراکه هرهفته در دانشگاه تهران هنگام برگزاری نماز به شعار دادن می پردازد- نادری از کارکنان می خواهد که تا پایان وقت تعمیر هواپیماآنها در فرودگاه بمانند و از اعتراض دست بردارند . هنگامیکه مهماندارها زیر بار تصمیم وی نمی روند و برتقاضای خود جهت رفت و آمد به خانه پافشاری می کنند ، نادری دستور می دهد کلیه معترضین تمام ۱۱ ساعت را در هواپیما بمانند و پس از تعمیر هواپیما به پکن پرواز می کنند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de