ماجراجوئیهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در پناه نیاز اقتصادی غرب

    دیرزمانی است که کشورهای امپریالیستی زیر فشار انحصارات سرمایه داری به بندوبست سیاسی-اقتصادی با رژیم ارتجاعی ایران پرداخته اند. عامل تعیین کننده و حلقه اصلی این سازش در بازار پرسود ایران نهفته است . ازهنگام روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران ، دول غرب با چشم پوشی نسبت به جنایات این رژیم  بطورحریصانه فقط منافع اقتصادی خودرا دنبال کرده اند.ازاینرو، گسترش مناسبات سیاسی - اقتصادی فیمابین همواره باسازشهای پنهان و آشکاربه زیان مردم ایران ، به نفع کشورهای سرمایه داری ورژیم ایران دوام یافته است. علی رغم تبلیغاتی که کشورهای غربی برسر دفاع از »حقوق بشر« به راه می اندازند اما درمورد پایمال شدن حقوق انسانی مردم ایران توسط رژیم اسلامی حاکم هیچگونه واکنش جدی نشان نمی دهند. باوجودیکه اکثرکشورهای اروپایی صدها هزار پناهنده سیاسی ایرانی را پذیرفته اند، درحالیکه نهادهای حقوق بشر در اروپا و آمریکا هزاران پناهنده سیاسی شکنجه شده و حتی معلولین شکنجه های رژیم ایران را در اختیار دارند، اما، هیچگاه واکنش شایسته ای در موردزیرپا گذاشتن حقوق مردم ایران توسط مرتجعین اسلامی نشان نداده اند .

    جنجالی که اخیرا دراعتراض به دستگیری و نحوه بازجویی۱۵ ملوان انگلیسی در اروپا براه افتاد خود نشان ازنوعی تبعیض آشکاری داشت که بنام دفاع از »حقوق بشر« برپاگردید. همان دولتها و رسانه هایی که بخاطر دستگیری ۱۵ ملوان انگلیسی این همه فغان سر دادند، سالهاست که بی تفاوت به تمام جنایاتی که در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبارزین و فعالین اپوزسیون ایران اعمال می شود از کنار قضیه می گذرند؟! آنها در اروپا و آمریکا شیون به راه انداخته اند که هنگام بازجویی ، دست ملوانها بسته بوده و یا درحال بازجویی آنهارا پشت به دیوار نگهداشته اند ؟بدون شک هیچ انسان متمدنی رفتار رژیم جمهوری اسلامی ایران با ملوانان انگلیسی را تأیید نمی کند اما اگر صحبت بر سر حقوق بشر است حقایق دیگری نیزوجوددارد که از چشم اروپائیها و آمریکائیها پنهان نبوده و نیست .

 

    در سالهای گذشته بدفعات مکرر ازجانب نیروهای اپوزسیون ایران اسناد غیر قابل انکاری شامل : عکس ، فیلم و شاهدینی ارائه  شده است که ثابت می کندرژیم جمهوری اسلامی ایران ، هزاران نفر از فعالین و مبارزین راه آزادی را زیر شکنجه به قتل رسانده ویا در گورهای دسته جمعی بخاک سپرده اند. اسنادثابت می کندکه نیمی از پیکر قربانیان هنوز از خاک بیرون است.  باوجودیکه تمام این اسناد در اختیار نهادهای بین المللی قرار گرفته است ، آیا واکنش دولتهای اروپایی و نهادهای حقوق بشر که عموما تحت تأثیر سیاستهای اروپا و آمریکاست نسبت به این جنایات چه بوده است ؟ اگر صحبت از مقوله حقوق بشر در میان است ، اگر کشورهای اروپایی به لزوم رعایت حقوق بشر وفادارند چرا نسبت به تمام انسانها، صرف نظر از عقاید، نژاد و رنگ پوست آنها به یکسان واکنش نشان نمی دهند ؟این حقایق ثابت می کند کشورهای غربی به اقتضای منافع اقتصادی خود با رژیم جمهوری اسلامی ایران مدارا می کنند. آنها هنگامی به یاد حقوق بشر می افتند که با یک ماهیگیر فرانسوی ویا چند ملوان انگلیسی بدرفتاری شود.

    بدیهی است تاهنگامیکه کشورهای اروپایی و آمریکابطور جداگانه به رابطه محرمانه خودبا رژیم جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهند ، تا زمانیکه روسیه بعنوان یکی از اعضای شورای امنیت از یکسو قطعنامه تحریم علیه رژیم ایران را امضاء می کند و از سوی دیگر میزبان هیئتی از آدمکشان این رژیم به رهبری محمدباقرذوالقدر می شود، رژیم جمهوری اسلامی نیز به بلند پروازی وماجراجوئی های نظامی ادامه خواهد داد. رژیم ایران به چنین بستری نیاز دارد ، چراکه بقاء خودرادر گروسرکوب داخلی و تشنج آفرینی های بین المللی بازیافته است.

    دراین میان ، امپریالیسم آمریکانیز که تأمین منافعش در گرو تنش های جهانی امکان پذیراست ، حمله نظامی به ایران را در دستور کار خودقرارداده است. بدون شک اگر حمله ای به ایران صورت گیرد، آتش این جنگ شعله ورخواهد شدو فجایع بی شمار دیگری را برای مردم ایران و منطقه به بار می آورد. با وجود تمام نفرتی که عموم کارگران و زحمتکشان ایران نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان می دهند، اماهرگونه حمله نظامی وضع را به زیان مردم ایران بر هم خواهد زد. به نفع مردم ایران است که کشورهای اروپایی و آمریکا ازسازشهای پنهانی و حمایت های پشت پرده از رژیم جمهوری اسلامی ایران دست بردارند، در آن صورت مردم ایران به تنهایی قادرند رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را به زیر بکشند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de