آیا واقعا رژیم جمهوری اسلامی ایران   

از ساختن بمب اتمی صرف نظر کرده است ؟

   

     اخیرا گزارشی از سوی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر کنار گذاشتن پروژه ساختن بمب اتمی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است . این گزارش ادعا می کند رژیم ایران از سال ۲۰۰۳ تکمیل این پروژه را بحالت تعلیق در آورده است .

    بدینوسیله به اطلاع عموم می رسانیم : سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اطلاعات غیر قابل انکاری در اختیار دارد که ثابت می کند رژیم جمهوری اسلامی ایران فعا لیتهای خودرا در زمینه ساخت بمب اتم متوقف نساخته و کماکان به روال گذشته تعداد زیادی از شرکتهاو عناصر وابسته به سپاه پاسداران دنبال خرید تجهیزات نظامی جهت تکمیل پروژه ساخت بمب اتم می باشند.

    اطلاعات موجود ثابت می کند تعدادی از عناصر و شرکتهای درگیر برای خرید این قبیل تجهیزات  در سه کشور اروپایی و دوکشور عربی مستقر شده اند و بطور فعال اهداف خودرا از طریق بازار سیاه درکشورهای اروپایی، اروپای شرقی و آمریکا دنبال می کنند.

      سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آمادگی دارد ، در صورتیکه ارگانی از سوی سازمان ملل متحد ویا نهادهای بی طرف بین المللی برای رسیدگی به این امر مهم بر پاگردد،  کلیه اطلاعات خودرا شامل ، شرکتهای متعلق به سپاه پاسداران ، اشخاص در گیر جهت خرید وسایل و تجهیزات بمب اتم ، همچنین محل تردد مأمورین رژیم را در اختیار نهاد مربوطه قرار دهد.

    به نظر می رسد گزارش منتشر شده ازسوی مقامات آمریکا بیشتر بر بستر اختلافات درونی و رقابت بین احزاب حاکم در این کشور صورت گرفته است. درصورتیکه امر دیگری جز مناقشه های درونی احزاب آمریکا در میان باشد، بعید می نماید که سرویس های اطلاعاتی آمریکا از فعالیتهای گسترده مأمورین رژیم جمهوری اسلامی ایران در اروپا ، آمریکا و سایر کشورها بی اطلاع باشند. با توجه به این واقعیت که شانزده سازمان اطلاعاتی آمریکا طی پانزده سال گذشته نتوانستند گزارش صحیح و کاملی از موقعیت اتمی ایران ارائه کنند، بعید نیست اکنون افراد نفوذی رژیم ایران و یا عناصری که نقش دو جانبه ایفاء می کنند در گمراه کردن دستگاههای اطلاعاتی آمریکا نقش داشته و اینگونه  گزارشات را القاء کرده باشند.

    لازم به یاد آوری است ، به اعتقاد ما اکثر سرویسهای اطلاعاتی اروپا از تحرک مأمورین  رژیم جمهوری اسلامی ایران اطلاعات کافی در اختیار دارند. علت سکوت  و سیاست جانبدارانه اروپا، چین و روسیه در مقابل رژیم حاکم بر ایران  بخاطر بازار پر رونق ایران است که هم اکنون بیشترین سهم را به شرکتهای اروپایی ، سپس به چین و روسیه واگذار کرده اند.

کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۵ آذر ۱۳۸۶ - ۶ دسامبر ۲۰۰۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de