گرامی باد

بیست و هشتمین سالگردقیام بهمن ۱۳۵۷ و

  سی وششمین سالگرد حماسه سیاهکل

هم میهنان مبارز

    اکنون سی وشش سال از حمله دلاورانه چریکهای فدایی خلق ایران به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل می گذرد. پیکار آشتی ناپذیری که توسط فدائیان خلق در آن سالهای مخوف برعلیه رژیم شاهنشاهی ایران آغازشد، سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به سقوط حکومت مطلقه سلطنتی انجامید.

    با وجودیکه سلطه استبداد شاهنشاهی توسط نیروهای انقلابی ومردمی درهم شکسته شد، امابعلت فقدان سازماندهی مناسب وبی تجربگی مبارزین درصحنه، رژیمی بمراتب مستبدتراز گذشته سرکارآمد. برکسی پوشیده نیست که طی بیست وهشت سال گذشته هرروزبرفشاراقتصادی وسبعیت دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی ایران افزوده شده است. درحال حاضر، موقعیت این حکومت ارتجاعی هرچندبه مراتب ناپایدارتر از گذشته است،اما هنوزمردم ایران را در انقیاد خود نگهداشته است. شرایط مشقت بار کنونی بیش از پیش هرعنصرانقلابی و مبارزی را به چاره جویی واداشته است. جای بس امیدواری است که این تکاپو فقط به نیروهای انقلابی و مبارزخلاصه نمی شود. مردم  اقصی نقاط ایران اکنون با خشمی فزاینده و نفرتی لبریز برعلیه رژیم مذهبی حاکم به حرکت درآمده اند تا با چاره اندیشی مناسب ، بهترین راه را برای پایان دادن به سلطه دیکتاتوری مذهبی حاکم برگزینند.

    درسالهای گذشته روند سرکوبهای لجام گسیخته در داخل ایران توأم با جاه طلبی ها ودخالتهای رژیم درمنطقه موجب شده است تاسران حکومت اسلامی تصور کنندبه قدرت جدیدی نائل گشته اند. این خودبزرگ بینی باعث شده است که بسیاری از کشورهای منطقه ، حتی خارج از خاورمیانه بی جهت ازقدرت ایران دچار هراس شوند و به فکر دفاع از خود بر آیند. در این میان قدرتهای بزرگ صنعتی بویژه امپریالیسم آمریکا آگاهانه می کوشد بابرجسته کردن ضعفهای رژیم در انظار جهانیان ، بی کفایتی های سیاسی و عربده جویی های سران آنرابهانه قرار دهد ، خودرا برای یک حمله نظامی گسترده به ایران آماده کند.

    در حالیکه حل معضل نهایی ایران تنها درگرو دخالت مستقیم مردم و مشارکت فعال آنها تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران قراردارد، فشارهای بین المللی به پرچمداری آمریکا و اسرائیل موجب شده است تا سیاستهای جهانی بیش از حد دراتخاذ راهکارهاو تعیین تکلیف نهایی بااین رژیم نقش آفرین شوند. اکنونی مدتی است آمریکا رژیم جمهوری اسلامی را بزرگتر از آن چیزی که هست معرفی می کند چراکه برای توجیه حملات هوایی آینده اش به تأسیسات اتمی و سایر مراکز صنعتی ایران نیاز به چنین تبلیغاتی دارد. شاید عده ای تصور کنند اینگونه تبلیغات و بزرگ کردن خطر جمهوری اسلامی به سرنگونی رژیم کمک خواهد کرد. به فرض که چنین دیدگاهی صحیح باشد بازهم به نفع مردم ما نیست که این رژیم توسط یک قدرت خارجی سرنگون شود. نمونه عراق کافی است ، بعد از ساقط شدن حکومت صدام حسین وضع بمراتب بدتر شد که بهتر نشد. از اینرو هرگونه حمله نظامی آمریکا با هر انگیزه ای به نفع مردم ایران نیست وباید با تمام توان چنین سیاستهایی را محکوم کرد. حمله ایکه آمریکا تدارک دیده است فقط برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران و درمحدوده رهبران این رژیم نخواهد ماند.  بارسنگین این حمله متوجه مردم ایران ، بویژه قشر پائین ومیانی جامعه خواهد شد.

    طی سالهای گذشته ما بارها بر این نظر تأکید کرده ایم که : اگر قدرتهای بزرگ واقعا مخالف یک رژیم دیکتاتوری - مذهبی درایران هستند ، بهتراست به این رژیم کمک نکنند. بهتراست این رژیم را در اجلاسهای بین المللی مشارکت ندهند ، بهتر است اپوزیسیون ایران را آزاد بگذارند تااز حق قانونی خود درجهت مبارزه وبراندازی این رژیم استفاده کند، بهتراست از انعقاد قراردادهای اقتصادی و انتقال تکنولوژی پیشرفته نظامی به این رژیم خودداری کنند و صدها مورد دیگر.

هم میهنان مبارز

    طی چند سال گذشته کشورما ده ها میلیارد دلار بیش ازآنچه محاسبه شده بود از بالارفتن بهای نفت سود برده است. تمام این پولها خرج بلندپروازیهای رژیم در کشورهای عربی و جنبشهای ارتجاعی سراسر دنیا شده است. مطمئن باشید اگر این درآمد ده ها برابر دیگر نیز افزایش یابد در وضع معیشتی و اقتصادی مردم  بهبودی حاصل نمی شود. پولهای حاصله از نفت ایران در حالی خرج جنبشهای ارتجاعی منطقه می گردد که دراکثر کارخانجات کارگران ایران از دریافت حقوق ماهیانه محروم اند. در بعضی کارخانه ها عقب افتادگی حقوق ناچیز کارگران از مرز ده ماه نیز گذشته است .

هیچ بیانی نمی تواند عمق جهالت و اندیشه های واپسگرایانه نظام حاکم بر ایران را توصیف کند. برای براندازی این رژیم تبهکار باید متحد شویم. دربرابر هرگونه تجاوز امپریالیستی باید مقاومت کنیم و برای بر پایی نظامی دمکراتیک تلاش خودرا صد چندان کنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرارباد جمهوری دمکراتیک خلق

گرامی باد خاطره رفقای رزمنده قیام وسیاهکل

زنده بادسوسیالیسم

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۱۹ بهمن ۱۳۸۵-۸ فوریه ۲۰۰۷

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de