شهریاسوج در محاصره نیروهای انتظامی  

   یک روز پس از اعلام جیره بندی بنزین، در شهر یاسوج مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد ، مردم خشمگین و معترض به طرح جیره بندی دست به تظاهرات زدند. در حالیکه هردم به تعداد تظاهرکنندگان افزوده می شد ، مردم برعلیه سران رژیم جمهوری اسلامی ایران به شعاردادن پرداختند و به سوی پمپ بنزین های شهر به حرکت در آمدند.  هنوز دقایقی از پیشروی مردم نگذشته بود که ناگهان تعداد زیادی پاسدار به مردم حمله کردند و به ضرب و شتم تظاهرکنندگان پرداختند. پس از درگیری شدید بین مردم وپاسداران تعدادی از پاسداران مجروح شدند. سپس نیروی کمکی برای پاسداران رسید و آنها به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردند. در جریان تیراندازی پاسداران پنج نفراز تظاهر کنندگان کشته شدند وتعداد زیادی مجروح گردیدند. هم اکنون شهر یاسوج در حالت حکومت نظامی به سر می بردو کنترل زیادی در شهر و اطراف آن اعمال می شود.

     تداوم درگیریها و مبارزات مردمی در یاسوج موجب شده است تا دامنه اعتراضات و خیزشهای توده ای به گچساران (دوگنبدان) نیز کشیده شود. هم اکنون جاده ورودی به گچساران از طرف شیراز و از طرف بهبهان به شدت کنترل می شود. نیروهای انتظامی بطور سراسیمه به گشت زنی در این منطقه پرداخته اند و تعداد زیادی را دستگیر کرده اند. بیمارستانها به شدت تحت کنترل است وعلی رغم مراجعات مکرر مردم تاکنون هیچیک از جنازه هارا به خانواده هاتحویل نداده اند و هویت آنها رانیز اعلام نکرده اند.  

    درشیراز نیز درگیریهای پراکنده با پاسداران ادامه دارد و به تعداد گشتیهای شهر ، بویژه اطراف پمپ بنزین ها افزوده اند. تاکنون صدها تن از افرادیکه به هدف تظاهرات و در حال شعار دادن به سوی پمپ بنزین ها در حرکت بودند دستگیر شده اند . نیروهای انتظامی پس از دستگیری تظاهر کنندگان بلافاصله آنها را به نزدیکترین مرکز انتظامی انتقال می دهند واز آنجا به نقطه نامعلوم دیگری می برند.  


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de