تصفیه حساب بانکی »آقازاده ها« به بهانه هجوم مردم به فروشگاه های شهروند

 درشب اعلام جیره بندی بنزین اکثرمردم خشمگین به پمپ بنزین ها و مراکز دولتی در تهران و شهرستانها حمله کردند. بدنبال این وقایع تعدادی ازعناصر سپاه که دست اندر کار امور اقتصادی نیز می باشند به فکر سوء استفاده مالی از این حوادث بر آمده اند. در همین رابطه از منابع خاصی به ما خبر رسیده است که یکی از» آقازاده ها« نیز در یک زدوبند با فروشگاه شهروند در نظر دارد هفتصد میلیون تومان بدهی اش به بانک را نپردازد . وی دریک هماهنگی با فروشگاه شهروند به توافق رسیده است تا این فروشگاه گواهی های لازم دال بر سرقت هفتصد میلیون تومان وسایل ازفروشگاههای شهروند را صادرکند . بدیهی است در صورتیکه چنین گواهی صادر شود و تصدیق کنند »آقازاده« معادل هفتصد میلیون تومان جنس در فروشگاه شهروند امانتی داشته است ، در آن صورت دولت بدهی آقازاده به بانکش را تأمین خواهد کرد. لازم به یاد آوری است تعداد زیادی از سرمایه داران کلان ماهیانه میلیاردها تومان جنس وارد کشور می کنند و بصورت امانتی در اختیار فروشگاههای بزرگ و تعاونی ها قرار می دهند . درحقیقت این فروشگاهها اجناس متعلق به سرمایه داران بزرگ و وابستگان رژیم را عرضه می کنند.


بازار سیاه بنزین و دست اندرکاران رژیم

از شهرهای تهران ، یاسوج ، اصفهان ، شیراز ، چهارمحال بختیاری ، بروجن و... خبر می دهند که هرروز بر قیمت بازار سیاه بنزین افزوده می شود. در موارد بسیاری مردم هنوز درحالت اعتراض و ستیز با مأمورین دولتی  به سر می برند و پمپ بنزین ها نیز کماکان درمحاصره نیروهای حکومت است . گزارش رسیده حاکی است در شهر یاسوج پس از آنکه پمپ بنزین ها توسط مردم  به آتش کشیده شد ، تهیه بنزین بطور معمولی غیر ممکن شده است . اکثر اهالی برای تأمین سوخت به بازار سیاه مراجعه می کنند. یکی از مسافرین که از یاسوج قصد داشت به اصفهان برود می گوید » پنجاه لیتر بنزین راازمن یکصدوپنجاه هزارمان گرفتند« درحالیکه قرار است برای هر چهار ماه فقط چهارصد لیتر به مردم تحویل دهند ، معلوم نیست در روزهای آینده قیمت بنزین تاچه حد کمر شکن بازهم بالا خواهد رفت . علی رغم کمبود بنزین و حتی نبود آن در مراکز رسمی برای خرید ، کاملا آشکار است بنزینی که در بازار سیاه فروخته می شود وسیله سردمداران رژیم و وابستگان آنها به قیمت چند برابر به بازار عرضه می شود. بدون شک  ادامه این وضعیت طغیان دوباره توده های مردم به ستوه آمده را در پی خواهد داشت.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de