سرکوب زنان و مردان آزادیخواه به بهانه مقابله با اوباشان

    این روزها باردیگر تهران و سایر شهرهای بزرگ شاهد عربده کشی های ناهنجار پاسداران رژیم جمهوری اسلامی ایران در هرکوی و برزن است . طرحی راکه اخیرا سردمداران رژیم تحت بهانه سرکوب اوباشان به اجرا درآورده است ، چیزی نیست به جز شناسایی و سرکوب مخالفین رژیم ، مبارزه با »بدحجابی « ، تعرض به زنان آزادیخواه و پس گرفتن دست آوردهای اجتماعی گذشته. سرکوبگران رژیم می کوشند برای توجیه اعمال خویش یک سری از عناصر غیرسیاسی و بزهکاران اجتماعی را نیز به نحو بسیار زننده ای در کوچه ها و خیابان هامورد تعرض قرار دهند.

    باوجودیکه بسیج و خشونت رژیم برعلیه زنان مبارز و مردانی است که ظاهرا پوشش اسلامی را مراعات نمی کنند اما تعدادی از جوانان و افراد غیر سیاسی نیز قربانی اهداف رژیم گردیده اند . بطور مثال در هفته های گذشته بارها شاهد بوده ایم که  تعدادی از جوانان را تحت فشارو ارعاب باطناب ویا دستبند به یکدیگر بسته و آنها را باروشهای غیر انسانی و تحقیر آمیز درخیابانهای تهران می چرخانند. این روشهای قرون وسطایی با این هدف صورت می گیرد تا بزعم سران رژیم باعث عبرت دیگران شود. در موارد زیادی نوشته های غیر اخلاقی به گردن این جوانان می اندازند و در پاره ای موارد حتی آفتابه به گردن آنها آویزان می کنند.

    این روزها »رفعت و شفقت اسلامی « به حدی نسبت به جوانان بالاگرفته است که هنگام هجوم گله وار پاسداران به زنان و دختران ، این »فرزندان گمنام امام زمان« از یاد می برند که بر طبق قوانین ارتجاعی خودشان نباید دست مرد به زن بخورد. آنها به شکل قلدر منشانه و بصورت وحشی به خانم ها حمله می کنند ، در انظارعموم به ضرب وشتم آنها می پردازند وحتی منتظررسیدن نیروهای ویژه »خواهران زینب « برای مقابله با زنان و دختران نمی شوند. عکسهایی که تاکنون از صحنه های درگیری و خشونت نسبت به زنان و دختران آزادیخواه منتشر شده است خود گویای حقیقتی است که  هم اکنون در ایران جریان دارد. خبرهای رسیده از اکثر شهرهای ایران نیز حکایت از آن دارد که درهمه شهرها تعرض نیروهای سرکوبگر رژیم برای محدودکردن هرچه بیشتر آزادیهای اجتماعی بالاگرفته است . هیچ توجیهی برای اینگونه اعمال بغایت ضدمردمی رژیم جمهوری اسلامی ایران نمی توان ذکر کرد به جز: هراس رژیم از آینده و خیزش توده مردم به ستوه آمده که سرانجام به برچیدن بساط کهنه و ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد انجامید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de