ارائه شکایت رسمی به شورای امنیت

علیه جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

 

    برای اولین بار پس از ۲۸ سال حکومت دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران ، سرانجام سازمان ملل و شورای امنیت شکوائیه ای رسمی علیه رژیم حاکم بر ایران دریافت کرده اند. اگر چه طرح شکایت ازجانب اسرائیل ارائه شده که خود بعنوان نقض کننده حقوق بشر و اشغالگر سرزمین فلسطین محسوب می شود ،  با این وجود طرح رسمی چنین موضوعی در بالاترین مرجع بین المللی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. باوجودیکه موضع سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درمورد اسرائیل کاملا روشن است و ما همواره ضمن دفاع قاطعانه از جنبش مقاومت فلسطین اسرائیل را محکوم کرده ایم ، امااکنون که شکایت رسمی و پی گیری جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح است ، این اقدام به هر صورتی که جنبه عملی بخود گیرد ، از جانب ما مثبت ارزیابی شده ، آنرا مورد تأیید قرارمی دهیم .

    همگان آگاهند که از بدو روی کار آمدن رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران ، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نقش مؤثری در افشای جنایتهای این رژیم ایفا کرده است . در روزهای گذشته نیز باردیگر در مورد ضرورت مقابله با فشارها وجوارعابی که ازسوی سرکوبگران رژیم بر علیه جوانان و عامه مردم اعمال می شود به تفصیل سخن گفته ایم. از اینرو اکنون که شکایت رسمی به جریان افتاده است اعلام می نمائیم:

    از آنجا که رژیم جمهوری اسلامی ایران خودرا پای بند قوانین بین المللی نمی داند ، از آنجاکه این رژیم تاکنون بیش از ۵۰ بارازسوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل محکوم شده است، بخاطر اینکه رژیم حاکم برایران هیچیک از میثاقهای بین المللی مربوط به حقوق انسانی را برسمیت نمی شناسد، برای رسیدگی و احراز مجرمیت رژیم ، نمایندگان آن باید از سازمان ملل اخراج شوند. ما  آماده ایم اسناد و مدارک بی شمار وغیر قابل انکاری از جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران طی ۲۸ سال گذشته را به نهادهای بین المللی مسئول پی گیری جنایات این رژیم تحویل دهیم. ما می توانیم نه فقط قربانیان و خانواده های آنان ، بلکه آمران و عاملان شکنجه ، تیربارانها و قاتلین نیروهای مبارز و سرکوبگران خلقهای ایران را به محاکم بین المللی معرفی نمائیم.

    جادارد اکنون که احتمال به جریان افتادن چنین شکایتی بر علیه مرتجعین حاکم برایران قوت گرفته است ، نیروهای انقلابی و مبارز به سهم خویش در ارائه اسناد ، مدارک و تکمیل پرونده جنایتکاران حاکم بر ایران واکنش شایسته ای از خود نشان دهند.

کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۳ تیر۱۳۸۶-۲۴ ژوئن ۲۰۰۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de