شکست دولت حماس و پیامدهای تلخ آن برای رژیم جمهوری اسلامی ایران

    پیش از ماجراجوئیهای سازمان حماس و طرح بیرون کردن سازمان آزادیبخش فلسطین از نوار غزه ،  رژیم جمهوری اسلامی ایران بدفعات مکرراز زبان احمدی نژاد، پیروزی و فتح الفتوحات قریب الوقوع بر علیه اسرائیل را پیش بینی می کرد. درحالیکه حکومت »وحدت ملی فلسطین « به رهبری حماس هرگز نتوانست پایه های لرزان خودرا با شعار »وحدت ملی « مستحکم سازد ، رژیم ایران بصورت ریاکارانه از » پیروزی های پی در پی حماس درسرزمین فلسطین « سخن می راند. تبلیغات رژیم ایران به نفع حماس و بر علیه جنبش آزادیبخش فلسطین تا آن حد بالا گرفته بود که سخنگویان و مبلغین رژیم از بر پایی زود هنگام یک حکومت اسلامی به سبک رژیم ایران در فلسطین به پیش گویی دست می زدند.

     هنگامیکه عربستان سعودی تلاش کرد با پرداخت میلیاردها دلاربه طرفین نزاع در فلسطین آنها (حماس و ساف ) را از ادامه خشونت و درگیری مسلحانه بازدارد، فغان رژیم جمهوری اسلامی ایران به هوابرخاست که »وهابیون« در صدد عقیم کردن انقلاب فلسطین می باشند. فتنه انگیزی های رژیم ایران به حدی فزونی یافت که هنوز جوهر توافق حماس و ساف در ریاض خشک نشده بود که رژیم ایران به نیابت از سوی خلق فلسطین اعلام کرد »شمارش معکوس « سقوط اسرائیل شروع شده است . بدون شک اینگونه موضع گیریهای رژیم ایران نه بلوف بود ونه تبلیغات بدون پشتوانه .

    در آن ایام رژیم ایران از یکسو بطور مرتب به انتقال سلاحهای مختلف از طریق مرز سوریه برای حماس و حزب الله لبنان مشغول بود و در همان حال تعداد بسیار زیادی از عناصر حماس در ایران مشغول تمرینهای نظامی بودند. در حقیقت امر، طرح تعرض نظامی حماس بر علیه سازمان آزادیبخش فلسطین در تهران و دمشق ریخته شده بود و فقط اجرای آن در غزه بود. بر اساس اطلاعات موثق و اسنادی که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اختیار دارد، از دی ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال بیش از ده هواپیمای رژیم ایران از سوریه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شده است که به جز خدمه هواپیماها تمام مسافرین عرب بوده اند. کلیه این مسافرین پاسپورت ایرانی در اختیار داشتند و هیچکدام از آنها نمی توانستند فارسی صحبت کنند. تمام مسافرین به ظاهر ایرانی پس از ورود به فرودگاه توسط سپاه پاسداران به محل های امن منتقل می شدند و از آنجا به پادگانهای نظامی در تهران و قم انتقال می یافتند. این تحرکات رژیم ثابت می کند آنها بودند که طرح کودتا در غزه را رهبری کردند و آنها بودند که سرمست از »پیروزیهای « حماس بر علیه سازمان آزادیبخش فلسطین خودرا هم مرز با اسرائیل یافته و رؤیای شمارش معکوس سقوط اسرائیل را بر زبان می راندند.

     ورود زودهنگام حماس به جنگ داخلی و پیامدهای بعدی آن ، بدون شک ،شکست نقطه نظر و تحلیل های رژیم جمهوری اسلامی  ایران ، سوریه و حماس  را ثابت می کند. عقب نشینی تاکتیکی اسماعیل هنیه پس از شکست کودتا و اظهارات وی مبنی بر اعلام آمادگی مذاکره بدون قید وشرط با ساف ، چیزی نیست جز ضعف و ناتوانی حماس ، رژیم جمهوری اسلامی ایران و سوریه . اعمال خشونت آمیزو سبعیت  حماس در غزه نسبت به ساف با هیچ منطق مبارزاتی سنجیده نمی شود مگر با اعمال جنایتکارانه و تبهکاریهایی که نظایر آن به حد کافی در تاریخ ثبت شده است . حماس ثابت کرد در صورتیکه قدرتی به چنگ آورد به هیچ کس و هیچ چیز ترحم نمی کند ، حتی به خانه عرفات و آنچه از او بیادگار مانده است. توحش حماس در غزه فقط با اعمال برادران اسلامی اش ، نظیر خلخالی ، هادی غفاری ، لاجوردی و امثالهم قابل مقایسه است وبه حق این جریان درس پلیدی را از آنها بخوبی فرا گرفته است.

    احمدی نژاد که تا هنگام کودتای حماس به هر مناسبت و یا بی مناسبت از انهدام اسرائیل و »شمارش معکوس « سخن می گفت این روزها با تلخ کامی سکوت را بر هرگونه اظهار نظری ترجیح می دهد؟! دیگر سران رژیم نیز با اندوه از محاصره »قلعه پایداری فلسطین « در محاصره اسرائیل دادسخن سر داده اند. اکنون سازمان حماس در گوشه ای از خاک فلسطین (نواز غزه ) در محاصره کامل قرار گرفته و حتی آذوقه مردمی که در چنگال حماس گرفتار آمده اند باید با اجازه اسرائیل تأمین شود.

    درحالیکه محمود عباس بطور قاطعانه پیشنهاد عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب را برای نشست و گفتگو با خالد مشعل رهبر سیاسی حماس رد کرده است ، رژیم جمهوری اسلامی ایران سرخورده و سر شکسته از طرح کودتای حماس ، دست به دامان دولت فرانسه شده است تا آنها راهی برای آشتی بین محمود عباس وحماس پیدا کنند. ظاهرا رفت وآمد مکرر هیئتهای دیپلوماتیک فرانسوی به ایران در هفته های گذشته موضوع لبنان است ، درحالیکه رژیم ایران بیشتر به طرح مسئله فلسطین با فرانسویها می پردازد و رایزنی آنهارا برای کمک به آشتی بین حماس و محمود عباس طلب می کند.

    رژیم جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون نگران انتخابات بعدی در فلسطین است. چراکه دولت سلام فیاض که از سوی محمود عباس بجای اسماعیل هنیه قدرت را در دست گرفته است بزودی پارلمان فلسطین را منحل می کند و انتخابات جدیدی آغاز خواهد شد. رژیم ایران با هراس از هم  اکنون اعلام کرده است » موانع بیشمار پیش روباعث می شود که جنبش حماس در آینده راهی به سوی اکثریت پارلمانی نیابد« . سردمداران رژیم ایران که باخت خود(حماس ) را حتمی می دانند از هم اکنون سازمان حماس را تشویق می کنند که بهتر است از »نقطه صفر« شروع کند و در هیئت قبلی خود فارغ از دولت به عملیات انتحاری روی آورد . آنها نمونه  »موفق « سازمان جهاد اسلامی را برای حماس ذکر می کنند که وارد دولت نشد و کماکان » انقلابی « مانده است. سران رژیم ایران خودرا به هر دری می زنند تا شکست تاریخی خود وحماس را جبران کنند، در حالیکه چنین امری میسر نخواهد شد. حماس هرگز نخواهد توانست نیروی گذشته را بازیابد ، جنایاتی راکه حماس درجریان کودتا مرتکب شد بزودی از اذهان مردم فلسطین و جهان زدوده نمی شود . از اینرو نه حماس که رژیم ایران نیز دیر یا زود مجبورخواهد شد به شکست سیاستهای ماجواجویانه اش در فلسطین اعتراف کند. حماس در طول عمر کوتاهش بعنوان رهبر حکومت »وحدت ملی فلسطین « ثابت کرد شایسته چنین مقامی در جنبش فلسطین نمی باشد. در یک مقایسه هرچند گذرا ، حماس حتی از حزب الله لبنان به رهبری شیخ حسن نصرالله بسیار عقب مانده تر است . در تمام سالهایی که حزب الله لبنان بر علیه اسرائیل جنگیده است ، چه در دوره ناکامیها و چه در هنگام پیروزی ، حزب الله هیچ وقت سیاست انتقام جویی از مخالفین را در دستور کارش قرار نداده است. در لبنان جمعیتی که از حزب الله حمایت می کنند(صرف نظر از چگونگی اندیشه واپسگرایانه این جریان ) خودرا در سرنوشت این جنبش شریک می دانند ، در اظهارنظر، طرز زندگی و حتی تحصیل علم بمراتب از مردم تحت سلطه حماس آزادترند. در حالیکه درسیستم حماس اوضاع بر عکس است. سازمان حماس نظیر رژیم طالبان در افغانستان و رژیم جمهوری اسلامی ایران است که  به تمام جزئیات زندگی مردم وارد می شود. نوع پوشش مردان و زنان را خود تعیین می کند وحتی در مدارس بچه هارا شستشوی مغزی می دهد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de