سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران خودرا برای تشدید سرکوب واختناق داخلی آماده می کنند

    همزمان با تهدیدات آشکار آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران ، رهبران رژیم در هراس از خیزش توده های به ستوه آماده،  دست به تهیه و تدارک سرکوب آزادیخواهان ایران زده اند.

    هرروز که می گذرد دامنه گردن کشی های رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه سایر دول خارجی، بویژه کشورهای عربی ابعاد تازه ای بخود می گیرد. جمهوری اسلامی ایران اکنون کار رابه آنجاکشانده است که علنا از زبان احمدی نژادرئیس جمهور و حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان خودرا قدرت فائقه در عراق معرفی می کند و سودای بازپس گرفتن امیرنشین های حوزه خلیج فارس را در سر می پروراند. پروژه طرح وساختن بمب اتم در ایران ، علی رغم پافشاری جامعه بین المللی و نگرانیهای سایر کشورها نه فقط متوقف نشده بلکه با سرعت هر چه تمامتر در حال تکمیل شدن است.

    دراین میان عموم مردم ایران با ابراز تنفراز رژیم حاکم در انتظار فرصت مناسبی به سر می برند تا وارد صحنه شوند و بساط دیکتاتوری مذهبی حاکم را بر اندازند. از آنجاکه رژیم جمهوری اسلامی ایران راه بازگشت از قصد و ادعاهای بلند پروازانه اش در عرصه بین المللی را بسته است. از آنجاکه این رژیم با هیچ وعده - وعیدو یا ترفندی قادر نیست توده های مردم را بیش از این نسبت به خود متوهم نگهدارد، لذا برای بقاء خویش بازهم به حربه سرکوب داخلی روی آورده است .

    این روزها اکثر سران رژیم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهر مناسبتی از جنگ و »فتح الفتوحات«خیالی آینده خود داد سخن سر می دهند. هنوز هیچگونه جنگی در نگرفته است که یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران از ترس گسترده تر شدن اعتراضات و تظاهرات مردمی به تهدیدآشکارپرداخته است. »مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نظامی « سه روز پیش هنگام سخنرانی دردانشگاه صنعتی شریف اظهارداشت »اگر مشکلات امنیتی در داخل کشور از مرحله ای بگذرد، سپاه با اجازه شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب میدان را به دست میگیرد« این اظهارات ثابت می کند رژیم از هم اکنون برنامه ای را برای سرکوب عموم نیروهای انقلابی ، مبارزین و مخالفین رژیم تدارک دیده و به محض هرگونه حمله خارجی افراد بیشماری را همانند تابستان ۱۳۶۷ به جوخه اعدام خواهد سپرد. سران رژیم تصور می کنند حمله آمریکا محدود به مراکزخاصی خواهد بود وآنها فرصت این را پیدا می کنند تا در چند جبهه داخلی و خارجی به نبرد بپردازند. بدون شک همانگونه که سردمداران رژیم خودرا برای سرکوب وتشدید ارعاب هرچه بیشتر عامه مردم مهیا ساخته اند ، تودهای مردم نیزدست روی دست نگذاشته اند. آنان نیز سالیان درازی است که در انتظارفرصت مناسب برای درهم شکستن سلطه دیکتاتوری مذهبی حاکم بسر می برند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de