ناشی گری سفیر رژیم جمهوری اسلامی ایران در مادرید، تکذیب یک حقیقت

یا « شایعه » ؟

    خبرگزاری ایرنا در تکذیب یک حقیقت نوشته است « سید داودصالحی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید، با تکذیب عدم بازگشت سه تن از اعضای تیم ملی آئروبیک ایران از اسپانیابه کشور ، گفت اخبارمنتشره برخی رسانه ها در این خصوص کذب محض است.» در ادامه همین اظهارات ، صالحی اظهار داشته است از کنسول رژیم در مادرید بخاطر «هماهنگی و اقدامات لازم » برای تکذیب این شایعه تشکر می کند.

    درحالیکه حقیقت امر چنین نیست و گفته های سفیر رژیم در مادرید دروغ محض است. واقعیت این است که این سه ورزشکار  به قصد ماندن در اسپانیاتماسهای زیادی برقرارکرده بودند. دستگاه اطلاعاتی رژیم دراسپانیا به رهبری کنسول مجید محمدعلی مدی نیز بطور دائم تردد آنها را زیرنظرداشت.از آنجا که این سه ورزشکار به دلایل بسیار زیادی پیوندهای خودرا با رژیم جمهوری اسلامی ایران قطع نکرده بودند، لذا بیم آن می رفت که با توجه به مناسبات موجود بین آنهاو افراد جانبی سفارت ، آنان باهدف دیگری به جز پشت کردن به رژیم و یا انگیزه اقتصادی بخواهند در مادریدتحت مسئولیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اقامت گزینند. برخلاف گفته های سفیررژیم، این روند نه دو روز بلکه بیش از یکهفته ادامه داشت. رفقای هوادار سازمان در اسپانیااز ابتدادرجریان تمام امور بودند،امااز آنجاکه منافع جنبش ایجاب می کرد، لازم بود دور از هرگونه جنجالی، ابتدا از هویت اصلی و انگیزه حقیقی آنها آگاه شویم ، لذا ازدست زدن به هرگونه اقدام عجولانه و یا اعلام موضوع در سطح جنبش خودداری نمودیم. تحقیقات بعمل آمده مشخص کرد این سه تن افراد سیاسی نبوده و نیستند ، آنها هیچگونه انگیزه مردمی و یا مبارزاتی ندارند و با توجه به مناسبات آنها با افراد سفارت و عناصر خبرچین پیرامون سفارت رژیم در مادرید، بریدن آنها از رژیم و ماندن آنها دراسپانیا به عنوان افراد مخالف جمهوری اسلامی ایران دور ازحقیقت است . اگر چه برای ما هنوز کاملا روشن نیست چه هدفی در پس انگیزه ماندن این سه ورزشکاردراسپانیا وجودداشته است اما بطورقطع اقدام آنها برای ماندن در اسپانیا، نه شایعه بلکه حقیقت بود. اگر بنابگفته سفیر رژیم قضیه فقط در حد شایعه بود:

اولا چه لزومی داشت که رژیم بطور رسمی به تکذیب شایعه مبادرت نماید؟ «شایعه » ماندن این سه ورزشکارکه چندان شهرتی هم در جامعه ورزشی ایران ندارند ، چه خطری را در داخل و خارج برای رژیم بوجودآورده بود؟

ثانیا همانطور که در اطلاعیه ایرناملاحظه خواهید کرد، چه احتیاجی به «تشکر و قدردانی » سفیر رژیم از کنسولش بخاطر« هماهنگی ها » وجود داشته است ؟ مگر بپذیریم که کنسول رژیم «شایعات » را هماهنگی کرده و حالا سفیر از وی تشکر کرده است؟! از اینرو ما گفته های سفیر رژیم در مادرید و خبرگزاری ایرنارا در چارچوب همان سیاستی ارزیابی می کنیم که : سالیان متمادی است دیگر بلندگوهای رژیم به قصد فریب مردم آنهارا تکرار می کنند . عموم مردم ایران آگاهند،  سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی ایران بر پایه دروغ ، نیرنگ و سرکوب نهاده شده است، اصولی که سردمداران این رژیم بقاء خودرا در آن بازیافته اند .

جهت آگاهی علاقمندان درزیر عین اطلاعیه ایرنارا در این باره به چاپ می رسانیم.

روابط عمومی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de