وضعیت هلاکت بار درمانی مردم عراق از زبان خبرنگاران حاضر در این کشور

جنگ به سیستم پزشکی عراق خسارات جدی وارد کرده است

از 5 سال پیش که تجاوز امریکا علیه عراق آغاز گردید سیستم پزشکی این کشور مختل شد . اکنون با گذشت پنج سال آن سیستم آسیب دیده به کلی در ورطه متلاشی شدن و اضمحلال قرار گرفته است. تعداد زیادی از پزشکان کشته شده اند و بیماران سرطانی، خود مجبور به تهیه داروهایشان می باشند. روز سه شنبه معاون سابق وزیر بهداشت و رئیس نیروهای امنیتی این وزارتخانه دادگاهی خواهد شد. وی متهم شده است که آمبولانسها و بیمارستانهای دولتی را به جوخه های مرگ شیعیان در راستای عملی کردن آدم رباییها و به قتل رساندنها در اختیار مخالفین قرار داده است.

حسین الحیلی، مدیر بیمارستان ابن البیتار بغداد گفت « پیدا کردن پزشکان جراح بیسار سخت شده است. به عنوان نمونه شهر 5 میلیونی بغداد حتی یک جراح مغز و اعصاب هم نداردوی افزود: "این موضوع بسیار وحشتناک است چرا که ما بیماران زیادی با  صدمات وارده بر سر و آسیب دیده های ستون فقرات داریم. داروها بشدت کمیاب هستند."

بهداشت و درمان عراق بمانند بسیاری از بخشهای زندگی در این کشور با بحرانهای بسیار بزرگ و پیچیده مواجه می باشد و راه حل سریعی برای بهبود شرایط پزشکان و بیماران وجود ندارد.

بنا به گزارش وزارت بهداشت و درمان عراق که اوایل سال 2008 میلادی متشر گردید، از سال    2003 تا کنون 618 کارمند این وزارتخانه از جمله 132 دکتر و امدادگر در سرتاسر عراق کشته شده اند.

صدها و شاید هزاران پرسنل پزشکی به بخش نیمه خود مختار منطقه کردستان و کشورهای همسایه فرار کرده اند. حتی بعد از بهتر شدن شرایط امنیتی ظرف چند ماه گذشته، هنوز پا بیرون گذاردن از محوطه بیمارستان که شدیدا تحت کنترل نظامیان قرار دارد برای پزشکان و خانوادهایشان بسیار خطرناک می باشد. تدارکات دارو با کندی صورت می گیرد و به بیماران سرطانی بستری در بیمارستان گفته می شود خودشان میبایست داروهای مورد احتیاجشان را تهیه کنند.

احمد خلیل 38 ساله ، صاحب مکانیکی در شهر فلوجه می گوید: "وقتی به دارو نیاز داریم باید مستقیما به داروخانه های خصوصی مراجعه کنیم. ما می دانیم دارویی از بیمارستان فلوجه نمی توانیم دریافت کنیم و زمانی که قفسه های داروخانه ها خالی می باشند باید به بازار سیاه مراجعه کنیم." دکتر دارو ساز اهل بغداد گفت: "قبل از اشغال امریکا ما بخشی از داروها را از طریق دولت دریافت می کریم." وی افزود بیمارستانها و کلینیکها بخشی از داروها را از انبار دارو دریافت می کنند، اما سهم آنها به ندرت برای مردم محتاج دارو کفایت می کند.

به نقل از خبرگزاری آسویشیدپرسA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21