سرکوب زنان ، دختران و پسران آزادیخواه به بهانه اجرای  طرح جدید بد پوشی

اکنون بیش از یک هفته است که در تهران «طرح جدید بد پوشی» به اجرا در آمده است . مأموران انتظامی آن عده از زنان را که بزعم آنها مانتوهای کوتاه دارند نامناسب تشخیص داده و آنها را به مراکز انتظامی هدایت می کنند. پس از انتقال زنان « بد پوش» به این مراکز، ابتدا با ترساندن خانمها سعی می کنند آنها را به اعتراف بکشانند و از آنها جویا می شوند که چه خیاطی این لباس ها را برایشان دوخته است و یا از کجا خریده اند ؟!  کارگستاخی مأموران انتظامی از حد سئوال و جواب  فراتر می رود و از فرد بازداشتی می خواهند که اگر خیاط ویا  فروشنده اینگونه مانتوها را معرفی کند زود تر آزاد می شود؟. این روزها در موارد بسیاری مآموران انتظامی به فروشگاههای فروش مانتو مراجعه کرده و این قبیل مراکز را پلمب کرده اند. در حالیکه بهانه مأمورین رژیم برای متوقف کردن خانمها در خیابانها و یا بیرون آوردن آنها از اتومبیل مانتوهای کوتاه می باشد ، اما این فقط ظاهر قضیه است . سر سپردگان رژیم با نوع آرایش و موهای خانمها نیز کاردارند و در موارد بسیاری آرایش خانمهارا نیز نامناسب تشخیص داده ، باعث اذیت و آزار آنها می گردند.

در مورد مردان و بخصوص پسران جوان هم سخت گیری شدت یافته است . در چند روز گذشته تعداد زیادی از جوانان پسر را در خیابان ها متوقف و پس از کنترل بدنی ، از نوع آرایش آنها ایراد می گیرند. به جوانان اتهام می زنند که نوع آرایش آنها به تقلید از غرب است و پوشش و ظاهر آنها نیز «نامناسب » می باشد .پس از انتقال جوانان به مراکز انتظامی همان شیوه های جاهلانه ای را که درمورد زنان به کار می برند در مورد پسران نیز اعمال می کنند. از جوانان پسر می خواهند که آرایشگاهی را که موهایشان را «غربی» آرایش کرده معرفی کنند و درصورت پیداکردن این قبیل آرایشگاهها اقدام به پلمب آرایشگاه می نمایند.

سه شنبه ۲۸ خرداد۱۳۸۷ - ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21