گابریل گارسیا مارکز اسطوره ادبیات معاصرجهان پس از یک دوره مبارزه سخت با بیماری رخ در نقاب خاک کشیدگابریل گارسیا مارکز نویسنده پرآوازه کلمبیایی ، اسطوره ادبیات و یار نزدیک آزادیخواهان جهان سرانجام درگابریل مارسیا مارکز بسترمرگ غنود .خالق آثار جاودان «صد سال تنهایی» ، « پاییز پدرسالار» و دیگر شاهکار های ادبی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ تسلیم اراده زمان گشت. میراث باقیمانده مارکز نه فقط در عرصه ادبی بلکه در دنیای سیاست نیز جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده است. کتابهای « پاییز پدرسالار» و «ژنرال در هزار توی خود» واکنشی است به سیاست خشونت و ارعاب در کلمبیا. کتاب «سفر مخفیانه میگل لیتین » به حدی در جامعه شیلی تأثیر گذارشد که خشم ژنرال پینوشه دیکتاتور وقت این کشور را برانگیخت و دستور داد هزاران نسخه باقیمانده این کتاب را در آتش بسوزانند.

اگرچه فقدان این نویسنده آزادیخواه سوگ بزرگی است اما با اجر نهادن به آثار و ادامه راهش یاد اورا گرامی می داریم.

گابریل گارسیا مارکز درحال گفتگو با یار دیرینه اش فیدل کاسترو رهبر کوبا

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۲۹ فروردین ۱۳۹۳-۱۸ آوریل ۲۰۱۴


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری