ما هوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد


سرانجام پس از انتشار سندی پیرامون نقش علی ناظر و ارتباط وی با مأمور اطلاعاتی رژیم بنام اشتری لرکی، سایت پژواک ایران نیز نقاب از چهره گشود.گردانندگان پژواک ایران هماهنگ با سازمان مخفی(چریکهای مسلح فدائی) ساخته وپرداخته دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سایت صدای مردم که ظاهرا مربوط به حزب توده ولی دراصل متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است، به صف مأمورینی پیوستند که فحاشی های بیمارگونه علیه رفیق بهرام - حسین زهری را «مبارزه» قلمداد می کنند!

به اعتقاد ما کسانی می توانند به تطهیر یک مأمور شناخته شده رژیم جمهوری اسلامی ایران دست بزنند و به دفاع از او برخیزند که:
منافع مردم را قربانی منافع فرقه ای خود کنند ، مثل سازمان مجاهدین خلق ایران.
جزو گردانندگان سایت پژواک ایران باشند که معلوم نیست بالاخره هوادار مجاهدین خلق هستند یا همکار جمهوری اسلامی، مانند تواب شناخته شده ای بنام ایرج مصداقی و یا علی ناظر.

درشرایط امروزکه میلیونها نفر از مردم ایران به میدان مبارزه آمده اند تا رژیم دیکتاتوری - مذهبی ایران را بزیر کشند، یک جریان سیاسی باید یا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ، یا آنتن رژیم جمهوری اسلامی ایران ویا فاقد وجدان و شرافت انسانی باشد که به دفاع از یک عضو ساواما برخیزد.
ما بسیار خوشحالیم که عناصر و جریانات وابسته به سازمان مجاهدین خلق نیز همانند اسلاف خویش ماهیت ضدمردمی خودرا برملا می کنند. آنها ثابت کردند که هرکس کوچکترین حرف و یا انتقادی برعلیه آنها برزبان آرد یا «مأمور اطلاعات است» یا «دشمن مقاومت» ! آیا کسی یک نفر را سراغ دارد که طی سی سالهای گذشته از سازمان مجاهدین خلق جدا شده باشد و داغ نفرت انگیز «جاسوس» و «اطلاعاتی» و ... بر پیشانی اش نچسبانده باشند؟
سندی که ما برعلیه علی ناظر منتشر کردیم جای هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد که این عنصر با اشتری لرکی سر وسر دارد. حال اگر گفتن حقایق اینقدر آنهارا آتش زده ، پس مردم ایران حق دارند که سازمان مجاهدین خلق ایران را بدتر از رژیم جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می کنند و در هرکوی و برزن با بدترین دشنامها از آنهایاد می کنند.

به اعتقادما عواملی از رژیم جمهوری اسلامی ایران درسازمان مجاهدین رخنه کرده و دراین شرایط دنبال آتش افروزی می باشند. همین عوامل چندین سال پیش نیز بی جهت اسامی حقیقی اعضای کمیته مرکزی وقت سازمان از جمله رفیق حسین زهری رادرسطح جنبش منتشر کردند . گویا سازمان مجاهدین خلق درگیریها و لطماتی که جنبش ایران از بی راهه رفتن های آنان متحمل شده است را فراموش کرده ، اکنون که تودهای مردم جان برکف برعلیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بپاخاسته اند ، فرصت را مناسب دانسته تاباردیگر به ماجراجوئی دست بزند.

اگر سازمان مجاهدین خلق ویا عناصری درسایت پژواک ایران مدعی مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند ، بایستی در شرایط امروز به مسائل مردم و افشاء عوامل رژیم می پرداختند. اگر بنا به هر دلیل وشواهدی، اسنادمنتشرشده از جانب سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برعلیه اشتری لرکی را انکار می کنند، راه صحیح آن بود که دلایل خودرا منتشر کنند تا عموم مردم ایران وسایرجریانات سیاسی مطلع شوند.

شایسته بود پس از انتشار سند رابطه همکاری سایت پژواک ایران با مأمور ساواما، آنهابه فکر فرومی رفتند که چه خویشاوندی بین اشتری لرکی معاون ساواما در پاریس با علی ناظر وجود دارد. سازمان مجاهدین خلق بجای برخورد اصولی و انتخاب راه صحیح مبارزه ، ثابت کرد که هیچ درسی از گذشته نیاموخته و تصور می کند باقرارگرفتن پشت سر یک مأمور اطلاعاتی رژیم می تواند مخالفین خودرا مرعوب کند. کسی که این حقیقت ساده را نفهمد، منافع مردم و شعورسیاسی آنهارا به سخره گرفته است. همان به که سایت پژواک ایران به بازتکثیر بیانیه هایی مبادرت کند که بدستور سیدمهدی میرابوطالبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و بنام اشتری لرکی برعلیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر می شود.

سازمان مجاهدین خلق و عناصر متشکل در سایت پژواک ایران مطمئن باشند ما اکنون زمان مناسبی را برای پاسخگوئی به فحاشی های آنها نمی دانیم . ما به دامی که رژیم جمهوری اسلامی ایران برایمان گسترده است نخواهیم افتاد. بیانیه های ماههای گذشته سازمان و اخطارهای قبلی ما گواه صادقی براین اظهارات است . کجراهه شمارا پایانی نیست. درشرایطی که شما از گذشت زمان، از آن همه لطمات و آبروباختن ها درس عبرت نمی گیرید، ما چگونه در این شرایط حساس می توانیم دارویی برای درد بی درمان شمابیابیم. بهترین راه این است که قضاوت بدکرداریهای شمارابه عهده مردم ایران ، همه نیروهای مبارز و انقلابی میهنمان بسپاریم و چنین خواهیم کرد. زمان بسیار است و در شرایط مناسب به ناگفته ها خواهیم پرداخت.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۳۰ خرداد۱۳۸۸- ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹

جهت دیدن اسناد مربوط به مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی بنام اشتری لرکی روی این قسمت فشار دهید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری