گرامیداشت سالگرد رفیق منوچهر محجوبی
متن کامل وصیت نامه «آقای جهان دوست»یازدهم شهریور(دوم سپتامبر) سالگرد درگذشت رفیق منوچهرمحجوبی است. رفیق منوچهر یکی از نویسندگان وشعرای معاصرایران بود که با شور وذوقی وصف ناپذیر از دوران نوجوانی به جرگه ادبی و مطبوعاتی پیوست.


رفیق منوچهردر شانزده سالگی به همکاری با مجله چلنگر همت گماشت ودرسال ۱۳۳۶ درحالیکه هنوز دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران بود به عضویت هیئت تحریریه مجله توفیق درآمد. درسال ۱۳۴۳ سردبیر مجله توفیق شد و پس از آن نشریه "کشکیات" (ضمیمه تهران مصور) را پایه گذاری کرد.درهمین دوره چندین کتاب و ترجمه به قلم رفیق محجوبی انتشار یافت که می توان به کتابهای "حاجی فیروز"، "آتش افروز"، "فکاهی سال" و "لطیفه ها" اشاره کرد.


رفیق محجوبی دراوائل دهه ۱۳۵۰ستون «غلط های زیادی» در روزنامه کیهان را می نوشت و درهمان زمان به کار تحقیقی روی آورد. ازکارهای مهم وی دراین دوره می توان به تحقیق در باره ملانصرالدین و عبید زاکانی اشاره کرد.
بدنبال سرنگونی رژیم شاهنشاهی ، رفیق منوچهر هفته نامه آهنگر را تأسیس کرد. باوجودیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد بیش از شانزده شماره این مجله منتشر شود ولی بدون مبالغه ، هنوز هم خاطره طنزهای پرمعنای هفته نامه آهنگر ازجایگاه ویژه ای درمیان ایرانیان و اهل قلم برخورداراست.
خاطره شطرنجی که به ابداع رفیق محجوبی به نام «مثلث بیق» در نشریه آهنگر ۱۳۵۸منتشر شدهنوزدرخاطره ها باقیمانده است. دراین شطرنج یکطرف بنی صدر، یزدی ، قطب زاده و پشت سرآنها آمریکا قرارداشت و در طرف دیگر ملت ، شامل کارگران و زحمتکشان ایران صف آرایی کرده بودند.


درمرداد ماه ۱۳۵۸ هنگامیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران به نشریات آزاد و مستقل یورش آورد، نشریه آهنگر در زمره اولین نشریاتی بود که تعطیل شد. از آن پس رفیق منوچهر عازم انگلستان شد و تلاش کرد در مهاجرت به کار ادبی خود ادامه دهد.
در دوره تبعید رفیق محجوبی توانست ۶۷ شماره نشریه آهنگرمنتشر نماید . سرانجام در ۱۱ شهریور۱۳۶۸ برابر با ۲ سپتامبر ۱۹۸۹ در اثر بیماری سرطان درگذشت. پیکر رفیق محجوبی در گورستان هایگت لندن درخاک آرمیده شد.


در دوره ایکه رفیق محجوبی ۶۷ شماره نشریه آهنگردر تبعید منتشر کرد همواره از جانب بسیاری از«دوستان» و دشمنان قسم خورده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران مورد تهمت و افترا قرار می گرفت. یکی از شایعات و افتراها این بود که رفیق محجوبی استقلال ندارد و نشریه آهنگر وابسته است. این عناصر سخیف که هم اکنون نیز گاه و بیگاه از دید تنگ نظرانه ویا در خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی ایران به رفقای مسئول سازمان پرخاش می کنند ، بصورت بیمارگونه ای در آن دوره رفیق محجوبی رانشانه گرفته بودند.


در آن هنگام عناصری تحت نام این یا آن سازمان ، فعال سیاسی و یا نویسنده بی وقفه رفیق منوچهر را به باد انتقاد های ناجوانمردانه گرفته بودند که گویا ایشان دنباله رو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است و «از خودش استقلال ندارد».
رفیق محجوبی بارها بصورت رو در رو در محافل مختلفی پاسخ آنهارا داد ولی به صلاح جنبش نمی دانست که این قبیل مسائل را علنی نماید، هرچند آنها احساس مسئولیت ، تواضع و فروتنی رفیق را به حساب ضعف می گذاشتند و گستاخ تر می شدند.


منوچهر براستی مظهر صفا ، صمیمیت و آگاهی بود .علی رغم فشارهای زیاد و زحمات فراوانی که بخاطرانتشار آهنگردرتبعید ، آنهم با حد اقل امکانات بدوش می کشید، اماکمتر کسی از احوال درونی وی باخبربود. درنامه ایکه رفیق محجوبی برای یکی از رفقای سازمان فرستاد، باصراحت از کارشکنی هاصحبت کرده و موضع خودش را درمورد سازمان و نشریه آهنگر بیان نموده است.دربخشی از نامه چندین صفحه ای مورخ ۸۵/۲/۱ که به رفقای مسئول سازمان نوشته است می خوانیم:
منوچهر محجوبی
همانطور که رفیق منوچهر در نامه خود با صراحت نوشته است ، وی خود را هوادار سازمان می دانست و هرگز این وابستگی به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را انکار نکرد. رفیق منوچهر عقیده داشت وابستگی به یک سازمان و یا حزب سیاسی مغایر با کار دمکراتیک و یا انتشار روزنامه و مجله مستقل نمی باشد. وی بارها تکرار میکرد شخصی می تواند در کانون نویسندگان و یا هر انجمن هنری و ادبی دیگری عضو شود و لزومی ندارد وابستگی حزبی اش را حاشا کند، این همان موضوع بود که عده ای نابخردان آنرا درک نمی کردند و فکر می کردند چون رفیق منوچهردر ارتباط سیاسی - ایدئولوژیک با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است ، پس نشریه آهنگر نیز به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران وابسته است ؟!


درحالیکه چنین نبود، یک سازمان سیاسی حق دارد به کارهای دمکراتیک بپردازد وحتی به افراد دمکرات و مترقی کمک کند تا آنها نیز بتوانند به انقلاب خدمت کنند. علاوه براین برای نزدیکی و فعالیت درمیان اقشارمختلف اجتماعی بایستی سازمانهای مختص به آنهارا تأسیس کرد. مثلا درشرایط کنونی برای دفاع از حقوق کارگران ایران بایستی اتحادیه هایی برپا شود که به خود کارگران مربوط باشد، این امر بدین معنانیست که کارگران شرکت کننده در چنین اتحادیه هایی نباید به هیچ سازمانی وابسته باشند ویا فکر دیگری درسر بپرورانند.


برخلاف تهمت های وارده به رفیق منوچهر وی همواره تلاش می کرد وابستگی خود به سازمان را به نحوی طرح نماید که به خط مشی دمکراتیک نشریه آهنگر لطمه ای وارد نشود. درمقابل این دیدگاه اصولی رفیق محجوبی دیگران تبلیغات براه انداخته بودند که اگر وی وابسته نیست چرا از کمکهای سازمان برای چاپ ویا توزیع نشریه بهره می گیرد. نگارنده بخاطردارد ، روزی به رفیق محجوبی گفته شد، شاید بهترباشد توزیع نشریه آهنگر را به دیگران واگذار کنید تا آنها مطمئن شوند سازمان فقط قصد کمک دارد و در ازاء این کمک هیچ توقع دیگری درمیان نیست. برای دوماه رفیق محجوبی توزیع نشریه را به دیگران محول کرد، باوجودیکه جماعت «منتقد» درقدم اول ازاین پیشنهاد استقبال کردند ولی هیچوقت در توزیع نشریه آهنگر گام جدی بر نداشتند. ازدید این حضرات نشریه آهنگر زمانی مستقل می شد که رفیق منوچهر تمام ارتباطش با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را قطع کند، امری که هرگز رفیق محجوبی بدان تن در نداد .


اکنون در سالگرد درگذشت این رفیق ارزشمند وبی همتا تمام همرزمان متشکل در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، شجاعت، سرسختی و استقامت منوچهر را دربرابرنظام سرمایه داری ، رژیم جمهوری اسلامی ایران و کلیه عناصراپورتونیست ، رفرمیست وفرصت طلب سرمشق قرار داده ، یاد و خاطره اش را گرامی می داریم.
درزیر متن کامل وصیت نامه رفیق را که با دست خط خودش نوشته است برای علاقمندان منتشر می کنیم.

متن کامل وصیت نامه رفیق محجوبی «آقای جهان دوست»


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱