پسر کو ندارد نشان از پدر
تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

انتشارجسورانه فایل صوتی آیت الله منتظری توسط پسرش احمد منتظری باردیگر نقاب ازچهره جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی ایران گشود. اظهارات صریح آیت الله منتظری خطاب به حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی مسئولین کشتار ۱۳۶۷ چنان قاطع و افشاگرانه است که یاد آوری آن بعد از ۲۸ سال ، ارکان رژیم را به لرزه در آورده است.

بعد از انتشار فایل صوتی منتظری، اکثر رهبران رژیم بدون هیچ شرمی کشتار ۶۷ را تأیید کردند . از هاشمی رفسنجانی بعنوان رهبر «اصلاح طلبها» تا احمد خاتمی امام جمعه تهران ، مجلس خبرگان رهبری وسایر نهادهای رژیم یکصدا بانگ برداشته اند:اعدامهای ۶۷ بقای رژیم را تضمین کرده است.از آنجا که در رژیم جمهوری اسلامی ایران رهبرحرف آخررا می زند، لذا دفاع از عملکرد خمینی وتطهیر وی باهدف حفظ نظام و گسترش قدرت در دست جانشین « ولی فقیه » علی خامنه ای صورت می گیرد.

آیت الله منتظری در شرایطی لب به اعتراض علیه کشتار ۶۷ گشود که هنوز توسط خمینی از قائم مقامی اش عزل نشده بود. اعتراض منتظری و کنار نهادن وی درآن هنگام باعث خلا رهبری در جمهوری اسلامی ایران شد ، شکافی که پس از مرگ خمینی عمیق ترشد و اکنون به رویا رویی جناحهای حکومتی انجامیده است.
یکی از افراد نزدیک به خمینی که اکنون موذیانه خودرا « مدافع مردم» معرفی می کندعلی اکبر هاشمی رفسنجانی است. وی در دهه ۶۰ در زمره نزدیکترین افراد به خمینی بود وبیشترین نقش را در کشتار مخالفین رژیم ایفاء کرد. هم او بود که پس از مرگ خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ هراسناک نقل قولهای غیرموثقی از خمینی به مجلس خبرگان ارائه داد تا سیستم ولایت فقیه را پاسداری کند.

سیستم سرکوب و کشتاری که توسط خمینی بنیانگذاری شد بعد از مرگش با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است، چراکه خامنه ای بعنوان جانشین خمینی فاقد جذابیت و نفوذ وی درجامعه بود.از اینرو قبضه قدرت همانند خمینی میسر نبود مگر با کنار زدن و از سر راه برداشتن رقبای سیاسی و نهادهای نظارتی نظیر مجلس خبرگان ، دولت و مجلس. ازجانب دیگر خامنه ای از موقعیت ممتاز دینی نظیر خمینی برخوردار نبود، لذا این قبیل کمبودها فقط با دادن امتیازات بیشتر به اطرافیان و عناصر بزن بهادررژیم مقدور بود. درسیستمی که رهبرش برای بقاء خود و نظامش مجبور می شود نهادهای نظارتی را خنثی کند، کنترل و نظارت برعملکرد رهبر را حذف کند، حوزه ها و نهادهای روحانیت را کنترل نماید ، سازمانهای اطلاعاتی موازی نهادهای دولتی بوجود آورد ، بدیهی است که امثال جانیان و تبهکارانی نظیر حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی گستاخ تر می شوند.

در روزهای گذشته اکثر کسانیکه آیت الله منتظری از آنها بعنوان «جنایتکاران تاریخ » نام برده است، نظیر پورمحمدی بی شرمانه ادعا می کنند « ما افتخار می کنیم که دستور خدارا اجرا کرده ایم»! دیگر آدمکشانی که در مجلس خبرگان گرد آمدند از خمینی بعنوان « دوراندیش » یاد می کنند، چراکه قدرت کاذب امروز خویش را در گرو قساوت و شقاوتهای آمر کشتار ۶۷ می بینند. عجب نیست اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی به رویدادهایی نظیر ایران گیت و قبول قطعنامه ۵۹۸ رسیدگی می کرد وهر هفته فرمان کشتار و سرکوب صادر می کرد، اما جانشین وی که فاقد کاریزماتیک خمینی است مجبور شده از تقسیم پستهای حکومتی تا عزل و نصب افراد درحوزه اقتصاد، از امورهسته ای تا مدارس دینی دخالت کند. بدیهی است در چنین سیستمی آنها که سابقه آدمکشی و خشونت بیشتری دارند نظیر نیری و پورمحمدی و دیگران بیشتر رشد می کنند و صد البته بیماری علاج ناپذیر آدمکشی آنها رشد می کند. اگر چه آیت الله منتظری خود از متحدان و نزدیکان خمینی محسوب می شد و هم او بودکه مبتکر طرح ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران شد، اما از هنگامیکه لب به اعتراض گشود و به حصر خانگی گرفتارآمد همواره به انتقاد پرداخت و حاضر نشد با جناحهای حاکم همراه شود. بدون شک در چنین وضعیت و نظامی ، دوراندیشی و اقدام بموقع احمد منتظری در انتشار فایل صوتی پدرش قابل ارج است و براستی که همراهی نکردن با جناحهای حاکمیت و فاصله گرفتن از آنها نشان از راه پدر را گواهی می دهد.

به قول حافظ که :
هرعمل اجری و هر کرده جزایی دارد

گرامی باد یاد وخاطره ده ها هزار انقلابی و مبارز بخون تپیده درپیکار علیه رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی ایران


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری