ترفندهای استعمارگران فرانسوی برای مصادره زمینهای الجزایر


گزارش رسمی از سوی دولت الجزایر

چند سال قبل، وزارت کشاورزی الجزایر گزارشی را در خصوص مصادره زمین های کشاورزی، مناطق قابل کشت و دامداری در دوره اشغال این کشور توسط امپریالیسم فرانسه منتشر نمود.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است

وزارت کشاورزی و دامداری جمهوری الجزایر
۳۰ اوت ۲۰۰۸ ـ الجزایر

موضوع: ضبط و مصادره زمین های روستایی، مراتع و جنگل های طبیعی در دوره اشغال الجزایر توسط جمهوری فرانسه


زمین های کشاورزی، مناطق قابل کشت، مراتع و جنگل های طبیعی

در منطقه الجزایر ، از ۱۶۸ هزار هکتار زمین های آباد: نسل کشی امپریالیسم فرانسه در الجزایر
۹۵ هزار هکتار به نفع جمهوری فرانسه مصادره می شود.
۳۷ هزار هکتار از طریق مصادره و دوز و کلک های حقوقی و قضایی به مالکیت مهاجرین فرانسوی درمی آید.
در منطقه بیلدا واقع در جنوب الجزایر، از کل ۴۰۶۶ هکتار زمین آباد، تنها ۱۴۱۴ هکتار در تملک مردم باقی می ماند.
در الجزایر، قدرت استعماری ۱۲ هزار هکتار از ۳۹ هزار هکتار زمین های متعلق به یکی از قبایل دشت سلیف را به زور مصادره می نماید.
قبیله دیگری در منطقه آفرویل، بدنبال وضع قوانین ضدمردمی توسط رژیم اشغالگر فرانسه، ۴۹۰۰ هکتار از ۸۹۰۰ هکتار زمین های خود را به نفع مهاجرین فرانسوی از دست می دهد.

در منطقه کنستانتن، که نزدیک به نیمی از مردم الجزایر در آنجا زندگی می کنند، قدرت استعماری بیش از بقیه مناطق به چپاول و غصب زمین های مردم مبادرت ورزید:
در منطقه گلما، ۳ قبیله، ۴۰ تا ۵۰ درصد از زمین های تحت مالکیت خود را از دست دادند.
قبیله دیگری ۸۵ درصد زمین های خود را به نفع قدرت استعماری و مهاجرین فرانسوی از دست داد.
قبایل ساکن منطقه جماپ، سه پنجم زمین های خود را به نفع قدرت استعماری و مهاجرین فرانسوی از دست دادند.

در مجموع از ۷ میلیون هکتار زمین های آباد ثبت شده بین سالهای ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۰، نزدیک به یک سوم به زور و غاصبانه به مالکیت جمهوری فرانسه درآمدند.نسل کشی امپریالیسم فرانسه در الجزایر

در طول جنگ ۱۸۷۰، جمهوری سوم فرانسه به مصادره گسترده زمین های آباد مردم اقدام نمود. در این خصوص، ۶ قبیله مجبور به «اعطاء» ۳۰۹ هزار هکتار از زمین های خود گردیدند (سالها بعد، قدرت استعماری ۷۳ هزار هکتار از این زمین های غصبی را به زور از صاحبان واقعی آنها بازخرید نمود). ۱۲ قبیله دیگر مجبور به چشم پوشی از مالکیت ۲۴۰ هزار هکتار از زمین های خود به نفع جمهوری فرانسه گردیدند. به عبارت بهتر، در مجموع ۴۷۶ هزار هکتار زمین کشاورزی و آباد، به تصاحب رژیم فرانسه و توده مهاجر فرانسوی درآمدند.
به عنوان مثال، در سال ۱۸۷۱، بدنبال شکست قیام پرقدرت قبایل کابیل به رهبری برادران موکرانی در خصوص اعتراض به پروژه ضبط و مصادره زمین ها، ۵۰۰ هزار هکتار از زمین های آباد و حاصل خیز متعلق به این قبایل بین مهاجرین فرانسوی تقسیم گردید.

به موجب قانون مصوبه ۱۸۸۷ در خصوص مناطق جنگلی و مراتع، مناطق زیر به زور و یا بدنبال دوز و کلک های حقوقی و قضایی به مالکیت مطلق قدرت استعماری درآمدند.
ــ سالهای ۱۸۹۰ ـ ۱۸۸۱، ۱۷۵ هزار هکتار
ــ سالهای ۱۹۰۰ ـ ۱۸۹۱، ۱۲۰ هزار هکتار
ــ سالهای ۱۹۱۴ ـ ۱۹۰۱، ۲۰۰ هزار هکتار
ــ سالهای ۱۹۳۶ ـ ۱۹۲۰، ۱۲۵ هزار هکتار
در سال ۱۹۳۵، زمین های آباد کشاورزی، قابل کشت، مراتع و جنگل های طبیعی تحت مالکیت اروپائیان به ۲/۵ میلیون هکتار بالغ می شد. بیش از ۱/۵ میلیون هکتار از این زمین ها به زور به مالکیت اروپائیان درآمده بوند. انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

اما فراموش نشود که در مجموع ۷/۷ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی، قابل کشت، مراتع و جنگل به مالکیت قدرت استعماری و جامعه مهاجر اروپایی درآمده بودند. در سال ۱۹۱۴، تنها ۹/۲ میلیون هکتار زمین آباد در مالکیت مردم الجزایر قرار داشت. این رقم به خوبی نشانگر عمق فلاکت و فقر مردم الجزایر می باشد. به عبارت بهتر مردم الجزایر در طول یک قرن، نزدیک به ۴۰ درصد از زمین های حاصل خیز و قابل کشت خود را به نفع قدرت استعماری و جامعه مهاجر اروپایی از دست دادند.

سیاست ضدخلقی اشغالگران و قوانین استعماری شان، فقر و فلاکت بیش از پیش توده مردم را بدنبال داشت. ارقام و آمار ثبت شده توسط ادارات وابسته به قدرت استعماری نشان می دهند که از زمان آغاز اشغال تا پایان حضور استعمارگران، تولید غلات و تعداد دام به طور دائم سیر نزولی را طی نموده است. به عنوان مثال تعداد گوسفند از ۸ میلیون رأس در سال ۱۸۶۵ به ۵ میلیون رأس در سال ۱۹۴۵ کاهش یافت.
نتیجه سیاست زمین دزدی اشغالگران، موجب قحطی در سالهای ۱۸۸۷، ۱۸۹۳، ۱۹۱۷، ۱۹۲۰ و ... شیوع بیماری های واگیر و مرگ آور گردید.
از سوی دیگر، سیاست زمین دزدی اشغالگران، موجب بیکاری گسترده در مناطق روستایی گردید. به موجب آمار ثبت شده ادارات وابسته به اشغالگران، تنها در سال ۱۹۵۰، جمعیتی در حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون روستایی برای فرار از فقر و پیدا کردن کار، مجبور به مهاجرت به شهرها و حتی کشور فرانسه گردیدند.

اما در مقابل گسترش فقر و بدبختی مردم الجزایر، توده کشاورز مهاجر فرانسوی و یا به عبارت بهتر فعالیت کشاورزی اروپائیان در الجزایر با موفقیت چشم گیری روبه رو شد. صدها روستای جدید فرانسوی در خاک الجزایر احداث ونسل کشی امپریالیسم فرانسه در الجزایر مردم اروپایی در آنجا اسکان داده شدند. حمایت و پشتیبانی اداری، اعطاء وام و تسهیلات بانکی و اعتباری به مهاجرین کشاورز فرانسوی، اعطاء امتیازات گمرکی، واگذاری و اعطاء بهترین و حاصل خیزترین زمین های کشاورزی و باغات به مردم مهاجر اروپایی و ... موجب گردید که در مدت زمان کوتاهی، در کنار فقر و بدبختی مردم الجزایر، مجتمع های کشت و صنعت وسیع و پرقدرت وابسته به جامعه اروپائیان در مناطق روستایی شکل گرفتند. به همین خاطر است که امروز نیز قدرت استعماری، بیشرمانه به احداث تاکستان های بیشمار، جنگل کاری مصنوعی، باغ های مرکبات و بستان ها، می نازد و فخر می فروشد.


علی رغم تمام ژستهای دیپلماتیک از سوی سردمداران امپریالیسم فرانسه اما هنوز آنها بی شرمانه از عذرخواهی رسمی و پذیرش مسئولیت کامل نسل کشی فرانسه در الجزایر سر باز می زنند. ویدئوی زیر آخرین موضع گیری رئیس جمهوری جدید فرانسه را بیان می کند.

انتشارات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران


سایر مقالات درهمین رابطه:

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش دوازدهم
الجزایر
قتل عام ۸ مه ۱۹۴۵: جرقه انقلاب علیه استعمارگران فرانسوی


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش یازدهم
آزمایشگاه اتمی فرانسه از ۱۵۰ زندانی الجزایری بعنوان موشهای آزمایشگاه استفاده کرده است


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش دهم
استعمار فرانسه و افریقای سیاه
برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت سوم (پایان)


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش نهم


استعمار فرانسه و افریقای سیاه برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت دوم


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش هشتم
استعمار فرانسه و افریقای سیاه
برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت اول

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم - بخش هفتم
گزارشگران بدون مرز
بیست و پنج واقعیت در مورد گزارشگران بدون مرز
این انجمن فرانسوی ادعا می کند که فقط برای دفاع از آزادی مطبوعات فعالیت می کند . اما در پس این «چهره نجیب و حرکت زیبا» ، حقیقت این است که یک برنامه سیاسی بسیار دقیق و مشخص دنبال می شود


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش ششم
الجزایر
ترفندهای استعمارگران فرانسوی برای مصادره زمینهای الجزایر
گزارش رسمی از سوی دولت الجزایرامپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش پنجم
الجزایر ۱۳۲ سال سرکوب، قتل عام، چپاول و بهره کشی
رئیس سابق شهربانی فرانسه دستور داد
« من سرهای بریده می خواهم، نهرهای آسیب دیده نباید با گل و سنگ مرمت شوند، برای این کار سر بریده اولین بیابان گرد بومی که از آن حوالی گذر کند، کافی است.»


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم-بخش چهارم
الجزایر
صدها هزار وطن پرست، قربانی شکنجه های وحشیانه امپریالیسم فرانسه

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در گفتگوی تلویزیونی اعلام داشت که خاکستر جسد ژنرال بیژار در بنای انوالید (محلی که بسیاری از نظامیان سرشناس این کشور از قبیل ناپلئون در آنجا بخاک سپرده شده اند) جای گرفته است. ژنرال بیژار در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ در سن ۹۴ سالگی درگذشت.


امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتربشناسیم- بخش سوم
الجزایر

الجزایر و آشویتس فرانسویان

ارتش فرانسه بیش از یک قرن قبل از آلمان نازی، قتل عام با گازهای سمی را در الجزایر تجربه کرد
در کشور فرانسه، هر چند سال یکبار با نزدیک شدن موعد انتخابات، اعم از انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، پارلمان اروپا، شهرداری ها و ...، سیاستمداران برای اخذ آراء اقلیت های مختلف قومی، مزورانه به یاد جنایات مختلف در اقصی نقاط جهان می افتند.
امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم-بخش دوم
فعالیتهای زیر زمینی حزب کمونیست الجزایر برعلیه فرانسویان اشغالگر
این حزب بعد از اینکه توسط امپریالیسم اشغالگر فرانسه غیرقانونی اعلام شد، فعالیت زیرزمینی اتخاذ کرد.

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش اول
پنجم جولای ۱۹۶۲، سالروز استقلال الجزایر
روز ۵ جولای، مردم الجزایر پنجاهمین سال استقلال کشورشان را جشن گرفتند


بیاد هنرمند انقلابی و متعهد ماتوب لونس
چهارده سال از قتل ماتوب لونس خواننده انقلابی الجزایری توسط باندهای فاشیستی مذهبی این کشور می گذرد. روز ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸وی در آبادی تالا بونان در کنار جاده ترانزیت بنی دولا توسط مرتجعین جنایتکار ربوده و به قتل رسید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱